Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 có đáp án

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Câu 1: Lông hút của rễ có thể biến mất trong môi trường nào sau đây?

A. Môi trường nhược trương

B. Môi trường chứa nhiều nguyên tố vi lượng

C. Môi trường có chứa nhiều nguyên tố đại lượng

D. Môi trường có độ pH quá thấp

Lời giải:

Lông hút của rễ có thể chết trong môi trường có độ pH quá thấp (axit cao)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Khi bị ngập úng lâu ngày, cây trồng trên cạn thường bị chết. Nguyên nhân là do:

A. rễ hút quá nhiều chất khoáng

B. rễ cây thiếu ôxi

C. rễ hút quá nhiều nước

D. hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh làm thối rễ

Lời giải:

Nếu đất ngập nước lâu ngày sẽ bị thiếu oxi dẫn đến rễ không hô hấp được gây thiếu năng lượng, đồng thời lông hút bị gãy, cây không hút được nước có thể chết

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường

 A. quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi

B. quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi

C. quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi

D. quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi

Lời giải:

Lông hút rất dễ gãy và tiêu biến ở môi trường quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Trong các nguyên nhân sau: 

(1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất. 

(2) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy. 

(3) Thế năng nước của đất là quá thấp. 

(4) Hàm lượng oxi trong đất quá thấp. 

(5) Các ion khoáng độc hại đối với cây. 

(6) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường. 

(7) Lông hút bị chết. Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân:

A. (1), (2) và (6)

B. (2), (6) và (7)

C. (3), (4) và (5)

D. (3), (5) và (7)

Lời giải:

Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân: (2), (6) và (7)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

1. Trời lạnh, sức hút nước của cây giảm.

2. Sức hút nước của cây mạnh hay yếu không phụ thuộc vào độ nhớt của chất nguyên sinh.

3. Độ nhớt của chất nguyên sinh tăng sẽ gây khó khăn cho sự chuyển dịch của nước, làm giảm khả năng hút nước của rễ.

4. Một trong các nguyên nhân rụng lá mùa đông do cây tiết kiệm nước vì hút được ít nước.

A. 3,4.

B. 1,3,4.

C. 1,3.

D. 1,2,3.

Lời giải:

I, III, IV đúng. Sức hút nước của cây phụ thuộc vào độ nhớt của chất nguyên sinh,

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai? 

1. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm. 

2. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu. 

3. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất. 

4. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây.

A. 3

B. 2

C. 3,4

D. 1,3

Lời giải:

Khả năng hút nước của cây còn phụ thuộc vào lực giữ nước của đất.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Khi nói về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ, nội dung nào sau đây là không hợp lí?

A. Đất chua lại nghèo dinh dưỡng, do các ion khoáng bị H+ thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở trạng thái tự do dễ bị rữa trôi

B. Môi trường đất thoáng khí làm tăng cường hô hấp rễ tạo điều kiện tốt cho hấp thụ nước và dinh dưỡng khoáng

C. Độ ẩm đất cao làm lông hút rễ dễ tiêu biến, giảm bề mặt tiếp xúc của rễ ảnh hưởng xấu đến trao đổi nước và khoáng

D. Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng liên quan chặt với quá trình quang hợp và trao đổi nước

Lời giải:

Ý không hợp lí là C, đất có độ ẩm cao trong giới hạn giúp hệ rễ sinh trưởng tốt và tăng diện tích tiếp xúc của rễ với các hạt keo đất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ theo con đường nào?

A. Con đường qua tế bào sống

B. Con đường qua gian bào và con đường qua các tế bào sống

C. Con đường qua chất nguyên sinh và không bào

D. Con đường qua gian bào và thành tế bào

Lời giải:

Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ, theo con đường gian bào và con đường qua các tế bào sống.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Nước vận chuyển từ đất vào mạch gỗ của rễ không đi qua con đường nào sau đây?

A. qua các kẽ gian bào

B. qua thành tế bào

C. qua mạch cây

D. qua chất nguyên sinh và không bào

Lời giải:

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

Mạch dây vận chuyển chất hữu cơ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Nước từ môi trường đất có thể vận chuyển vào mạch gỗ qua mấy con đường?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng có liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp của rễ vì:

A. Quá trình hô hấp làm giãn nở các bó mạch, giúp cho nước và khoáng được vận chuyển dễ dàng hơn.

B.Quá trình hô hấp của rễ tạo ra sản phẩm trung gian, cung cấp cho quá trình hút nước và khoáng.

C. Quá trình hô hấp của rễ tạo ra các ion hút bám trao đổi với các ion của keo đất.

D. Quá trình hô hấp của rễ tạo ra ATP cung cấp cho hút nước và khoáng một cách chủ động.

Lời giải:

Hô hấp rễ tạo ATP cung cấp để cây hút được nước và khoáng theo hình thức chủ động.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Quá trình hút khoáng phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp vì

 A. Hô hấp tạo ra nước để thoát hơi nước.

B. Hô hấp cung cấp năng lượng cho sự hút khoáng chủ động.

C. Sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp làm tăng nồng độ dịch bào.

D. Hô hấp thải CO2 giúp tế bào không bị đầu độc.

Lời giải:

Hô hấp rễ tạo ATP cung cấp để cây hút được nước và khoáng theo hình thức chủ động,

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: ATP phục vụ cho quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng ở rễ được cung cấp từ đâu ?

A. Quá trình quang hợp

B. Quá trình trao đổi nước ở khí khổng

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 10 chương 1

C. Quá trình hô hấp

D. Chu trình Canvin

Lời giải:

Hô hấp cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cây kể cả quá trình vận chuyển chủ động ở rễ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Có bao nhiêu lí do sau đây chứng minh sự trao đổi khoáng gắn liền với quá trình hô hấp của cây? 

(1) Quá trình hô hấp giải phóng ATP. 

(2) Hô hấp giải phóng CO2 khuyếch tán ra dịch đất có ý nghĩa trong sự hấp thụ khoáng bằng cơ chế hút bám – trao đổi. 

(3) Các sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp có vai trò trong hoạt động đồng hóa nitơ của cây. 

(4) Hoạt động hô hấp ở rễ giúp tạo nên sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của tế bào rễ so với dung dịch đất.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Các lí do sau đây chứng minh sự trao đổi khoáng gắn liền với quá trình hô hấp của cây: 1, 4

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Vòng đai Caspari có vai trò:

A. Điều chỉnh dòng vận chuyển vào trung trụ. 

B. Điều chỉnh sự đóng mở của khí khổng

C. Điều chỉnh quá trình quang hợp của cây. 

D. Điều chỉnh hoạt động hô hấp của rễ

Lời giải:

Vòng đai Caspari chặn cuối con đường gian bào giúp điều chỉnh, chọn lọc các chất vào tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Con đường vận chuyên nước từ đất vào mạch gỗ?

A. Qua gian bào và thành tế bào

B. Qua chất nguyên sinh và không bào

C. Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây

D. Cả A và B đúng

Lời giải:

Để nước được vận chuyển bằng con đường thẩm thấu từ đất vào mạch gỗ có 2 con đường là: Qua gian bào và thành tế bào

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ  theo những con đường:

A. Gian bào và tế bào chất

B. Gian bào và tế bào biểu bì

C. Gian bào và màng tế bào

D. Gian bào và tế bào nội bì

Lời giải:

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18: Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?

A. Con đường qua thành tế bào –  không bào

B. Con đường qua chất nguyên sinh – gian bào

C. Con đường qua không bào – gian bào

D. Con đường qua chất nguyên sinh – không bào

Lời giải:

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Tại sao ở môi trường đất mặn, cây chịu mặn như Sú, Vẹt, Đươc lại có thể lấy được nước?

A. Do tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất và màng nội chất

B. Do các loài này có bộ phận đặc biệt ở rễ, nhờ đó có thể lấy được nước

C. Do màng tế bào rễ các loài này, có cấu trúc phù hợp với khả năng lấy được nước ở môi trường đất có nồng độ chất tan cao hơn so với tế bào lông hút.

D. Do không bào của tế bào lông hút có áp suất thẩm thấu lớn hơn cả nồng độ dịch đất.

Lời giải:

Không bào trong tế bào lông hút ở các loài cây chịu mặn, có áp suất thẩm thấu rất lớn (nồng độ dịch bào rất cao), hơn cả dịch đất.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Ở môi trường đất mặn, cây chịu mặn như Sú, Vẹt, Đước có đặc điểm?

A. Thay đổi tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất và màng nội chất.

B. Do các loài này có bộ phận đặc biệt ở rễ, nhờ đó có thể lấy được nước.

C. Không bào của tế bào lông hút có áp suất thẩm thấu lớn hơn cả nồng độ dịch đất.

D. Vận chuyển chủ động.

Lời giải:

Không bào trong tế bào lông hút ở các loài cây chịu mặn, có áp suất thẩm thấu rất lớn (nồng độ dịch bào rất cao), hơn cả dịch đất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Biện pháp nào quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển?

 A. Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.

B. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.

C. Vun gốc và xới xáo cho cây

D. Tất cả các biện pháp trên.

Lời giải:

Tất cả các biện pháp trên.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Vì sao khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất ở gốc cây cho tơi xốp?

A. Tạo điều kiện cho sinh vật đất làm việc.

B. Giúp cây lấy nước dễ dàng hơn.

C. Tạo độ thoáng giúp rễ cây hô hấp tốt.

D. Giảm sự xói mòn và rửa trôi đất.

Lời giải:

Khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất ở gốc cây cho tơi xốp để tạo độ thoáng giúp rễ cây hô hấp tốt vì khi thiếu oxi → quá trình hô hấp yếm khí tăng sinh ra chất độc với cây

Đáp án cần chọn là: C

Câu 23: Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bộ rễ của cây phát triển tốt? 

(1) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ. 

(2) Phá váng, làm có sục bùn. 

(3) Luôn tưới cho gốc cây đẫm nước. 

(4) Vun gốc. 

(5) Tưới nước và bón phân hợp lí.

A. 1

B. 5

C. 3

D. 4

Lời giải:

Các biện pháp giúp bộ rễ của cây phát triển tốt: 1, 2, 4, 5

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24: Trong các thành phần sau, thứ tự đúng về thành phần hình thành con đường vận chuyển nước, muối khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ ? 

(1) Lông hút         

(2) mạch gỗ 

(3) khoảng gian bào và các tế bào vỏ 

(4) tế bào nội bì    

(5) trung trụ 

(6) tế bào chất các tế bào vỏ

A. Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(5)→(4)→(2).

B. Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2).

C. Con đường gian bào: (1)→(3)→(5)→(4)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2).

D. Con đường gian bào: (1)→(4)→(3)→(5)→(2); con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2).

Lời giải:

Thứ tự đúng về thành phần hình thành con đường vận chuyển nước, muối khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ là:

– Con đường gian bào: (1)→(3)→(4)→(5)→(2);

– Con đường tế bào chất (1)→(6)→(4)→(5)→(2).

Câu 25: Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào nội bì 

B. Tế bào mạch rây

C. Tế bào khí khổng

D. Tế bào biểu bì lá

Lời giải:

Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của tế bào nội bì

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26: Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào nào đầu tiên:

A. Khí khổng

B. Tế bào nội bì

C. Tế bào lông hút

D. Tế bào biểu bì

Lời giải:

Con đường vận chuyển nước và chất khoáng hòa tan: Đất → biểu bì (lông hút) → vỏ → Nội bì → trung trụ (mạch gỗ).

Xem thêm bài viết hay:  Đọc thông tin mục I và cho biết phân tử sinh học là gì?

Nước và chất khoáng hòa tan trong đất phải đi qua tế bào lông hút trước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Cơ quan chuyên hóa để hấp thụ nước ở thực vật ở cạn là:

A. Lông hút

B. Lá

C. Toàn bộ cơ thể

D. Rễ, thân, lá

Lời giải:

Thực vật ở cạn hút nước chủ yếu qua hệ thống lông hút.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. Chủ động

B. Thẩm thấu

C. Cần tiêu tốn năng lượng

D. Nhờ các bơm ion

Lời giải:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29: Thực vật lấy nước chủ yếu bằng cơ chế

 A. Hoạt tải

B. Thẩm thấu

C. Khuếch tán

D. Ẩm bào

Lời giải:

Thực vật lấy nước nhờ cơ chế thẩm thấu: nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 30: Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. nhập bào

B. chủ động

C. thẩm tách

D. thẩm thấu

Lời giải:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế: Thẩm thấu

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31: Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bản nào?

A. Hấp thụ khuếch tán và thẩm thấu.

B. Hấp thụ bị động và hấp thụ chủ động.

C. Cùng chiều nồng độ và ngược chiều nồng độ.

D. Điện li và hút bám trao đổi.

Lời giải:

Khoáng được hấp thụ bị động và chủ động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 32: Rễ cây hấp thụ nước và muối khoáng nhờ các cơ chế

A. đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi cao nồng độ thấp.

B. thẩm thấu qua màng tế bào.

C. đi ngược chiều gradien nồng độ.

D. thụ động và chủ động.

Lời giải:

Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu)

Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế: thụ động và chủ động

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Ý nào dưới đây không đúng với sự hấp thụ thụ động các ion khoáng ở rễ?

A. Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.

B. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).

C. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ thấp đến cao.

D. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.

Lời giải:

Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp, không phải từ thấp đến cao.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 34: Hấp thụ nước theo cơ chế thụ động của rễ là

 A. hấp thu sử dụng rất ít nguồn năng lượng ATP của tế bào.

B. hấp thu nước nhưng không hấp thu ion khoáng.

C. hấp thu không phụ thuộc vào áp suất thẩm thấu.

D. hấp thu với các chất di chuyển theo bậc thang nồng độ.

Lời giải:

Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (theo thang nồng độ): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 35: Quá trình hấp thụ bị động ion khoáng có đặc điểm: 

1. Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao, sang tế bào rễ có nồng độ thấp.

2. Nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết bị động đi ngược chiều nồng độ vào tế bào rễ.

3. Không cần tiêu tốn năng lượng.

4. Các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải.

A. 2,3

B. 1,4

C. 2,4

D. 1,3.

Lời giải:

Quá trình hẩp thụ bị động ion khoáng theo hình thức khuếch tán, không cần tiêu tốn năng lượng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 36: Nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất vì

A. Tế bào nội bì có đai caspari thấm nước nên nước vận chuyển qua được

B. Tế bào nội bì không thấm nước nên nước không vận chuyển qua được

C. Nội bì có đai caspari không thấm nước nên nước không thấm qua được

D. Áp suất thẩm thấu của tế bào nội bì thấp nên nước phải di chuyển sang con đường khác

Lời giải:

Nội bì có đai caspari không thấm nước nên nước không thấm qua được. Do đó nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì phải chuyển sang con đường tế bào chất 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 37: Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là:

A. Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.

B. Các ion khoáng là độc hại đối với cây

C. Thế năng nước của đất là quá thấp.

D. Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp.

Lời giải:

Thế năng nước của đất là quá thấp nên cây không thể hút được nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38: Cây không ưa mặn mất khả năng hấp thu nước trên đất có độ mặn cao chủ yếu là do:

A. Nồng độ muối cao gây độc cho cây.

B. Thế năng nước của đất là quá thấp.

C. Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp làm lông hút bị chết.

D. Hàm lượng nước trong đất quá thấp

Lời giải:

Thế năng nước của đất là quá thấp.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 39: Do sự biến đổi khí hậu dẫn đến hiện lượng nước biến xâm nhập vào đất liền. Sự tích tụ muối trong đất là một trở ngại lớn trong nông nghiệp. Nguyên nhân nào làm cho cây trồng kém chịu mặn không sống được trong đất có nồng độ muối cao?

A. Do tinh thể muối hình thành trong khí khổng.

B. Thế nước của đất quá thấp.

C. Muối tập trung trong tế bào rễ làm vỡ tế bào.

D. Các ion Na+ và Cl- gây đầu độc tế bào.

Lời giải:

Để sống được ở vùng đất nhiễm mặn, cây cần hút được nước, cây không sống được ở vùng nhiễm mặn vì áp suất thẩm thấu của đất cao, nồng độ muối cao, thế nước rất thấp

Đáp án cần chọn là: B

Câu 40: Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

A. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm

B. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng.

C. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng

D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.

Lời giải:

Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 41: Sau khi bón phân, cây sẽ?

A. khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.

Xem thêm bài viết hay:  Bài tập có lời giải trang 125, 126, 127, 128, 129 SBT Sinh học 9

B. khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

C. dễ hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

D. dễ hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất giảm.

Lời giải:

Sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 42: Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do:

A. Làm cho cây nóng và héo lá

B. Các nguyên lố khoáng vào tế bào nhiều, làm mất ổn định thành phần chất nguyên sinh của tế bào lông hút.

C. Nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào làm cho tế bào lông hút không hút được nước bằng cơ chế thẩm thấu.

D. Thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lí hoá của keo đất.

Lời giải:

Nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, tế bào lông hút không hút được nước bằng cơ chế thẩm thấu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 43: Khi bón phân với lượng lớn cho cây thì cây thường bị héo. Có bao nhiêu phát biếu sau đây không phù hợp với hiện tượng này? 

1. Khi bón nhiều phân cây sẽ sinh trưởng tốt, lá to làm tăng tốc độ thoát hơi nước nên cây bị héo. 

2. Bón phân với lượng lớn làm cho áp suất thẩm thấu của dung dịch đất tăng. 

3. Khi bón nhiều phân làm cho tốc độ thoát hơi nước của lá tăng dẫn tới cây bị mất nhiều nước. 

4. Nếu tiến hành tưới nhiều nước cho cây thì có thể sẽ làm cho cây ít bị héo hơn.

 A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Lời giải:

Khi bón phân với lượng lớn cho cây thì nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, tế hào lông hút không hút được nước bằng cơ chế thẩm thấu, để hạn chế hiện tượng này người ta tiến hành tưới nhiều nước cho cây để làm giảm nồng độ dung dịch đất thì có thể sẽ làm cho cây ít bị héo hơn.

Phát biểu không phù hợp: (1), (3).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 44: Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì:

 A. Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường

B.Lông hút bị chết

C. Cân bằng nước trong cây bị phá hủy

D. Tất cả đều đúng.

Lời giải:

Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì rễ thiếu oxi, lông hút bị chết và cân bằng nước trong cây bị phá hủy

Đáp án cần chọn là: D

Câu 45: Thực vật ở cạn có thể chết khi cây bị ngập úng. Điều nào sau đây là giải thích không đúng cho hiện tuợng đó?

A. Ngập úng làm cho rễ bị thiếu oxi nên không hô hấp được.

B. Khi thiếu oxi, quá trình phân giải yếm khí tạo ra nhiều sản phẩm độc cho cây.

C. Lông hút không được hình thành mà còn bị chết nhiều.

D. Cây hút nước nhiều hơn thoát, làm mất cân bằng nước.

Lời giải:

Nguyên nhân trực tiếp nhất làm cây bị thiếu nước và có thể chết là do lông hút không được hình thành mà còn chết nhiều. (lông hút bị gãy trong môi trường thiếu oxi, quá ưu trương,quá axit)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 46: Đối với thực vật ở cạn, nếu đất ngập nước lâu ngày cũng làm cây  bị chết vì

 A. Nước vào tế bào quá nhiều làm vỡ tế bào

B. Cây hút nước nhiều hơn thoát làm mất cân bằng nước trong cây

C. Rễ không hô hấp được nên không thể tạo ra năng lượng cần thiết

D. Các chất dinh dưỡng trong cây bị khuếch tán ra môi trường ngoài

Lời giải:

Nếu đất ngập nước lâu ngày sẽ bị thiếu oxi dẫn đến rễ không hô hấp được gây thiếu năng lượng, đồng thời lông hút bị gãy, cây không hút được nước có thể chết

Đáp án cần chọn là: C

Câu 47: Nồng độ K+ trong cây là 0,1%, trong đất là 0,3%. Cây sẽ nhận K+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ chủ động.

B. Hấp thụ thụ động.

C. Thẩm thấu.

D. Khuếch tán.

Lời giải:

Cây sẽ vận chuyển ion theo chiều gradient nồng độ → Hấp thu thụ động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 48: Nồng độ NH4+ trong cây là 0,2%, trong đất là 0,05% cây sẽ nhận NH4+ bằng cách

A. Hấp thụ thụ động

B. Thẩm thấu

C. Hấp thụ chủ động

D. Khuếch tán

Lời giải:

Nồng độ chất tan bên trong tế bào > trong đất, cây sẽ lấy NH4+ bằng cách hấp thụ chủ động vì ngược chiều gradient nồng độ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 49: Thành phần nào của tế bào thực vật, hạn chế sự hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

A. Thành tế bào

B. Không bào.

C. Keo nguyên sinh

D. Lưới nội chất

Lời giải:

Thành tế bào hạn chế lực hút nước theo cơ chế thẩm thấu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 50: Thành tế bào thực vật có thể …….. sự hút nước theo cơ chế thẩm thấu?

A. Kích thích

B. Hạn chế.

C. Không có vai trò gì

D. Tăng cường.

Lời giải:

Thành tế bào thực vật có thể hạn chế lực hút nước theo cơ chế thẩm thấu.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 51: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc chủ yếu vào

A. Gradien nồng độ chất tan

B. Hiệu điện thế màng

C. Trao đổi chất của tế bào

D. Cung cấp năng lượng

Lời giải:

Sự hút khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng được cung cấp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 52: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động sẽ không diễn ra nếu không có

A. Gradien nồng độ chất tan

B. Hiệu điện thế màng

C. Năng lượng

D. Trao đổi chất của tế bào

Lời giải:

Sự hút khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng được cung cấp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 53: Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào:

A. Hoạt động trao đổi chất

B. Chênh lệch nồng độ ion

C. Cung cấp năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Lời giải:

Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào chênh lệch nồng độ ion

Đáp án cần chọn là: B

Câu 54: Sự hấp thụ khoáng thụ động của tế bào không phụ thuộc vào: 

(1) Hoạt động trao đổi chất. 

(2) Sự chênh lệch nồng độ ion. 

(3) Năng lượng. 

(4) Hoạt động thẩm thấu. Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc chủ yếu vào chênh lệch nồng độ ion => (1), (3), (4) không phù hợp

Đáp án cần chọn là: C

Câu 55: Thông thường độ pH trong đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất?

A. 7 – 7,5

B. 6 – 6,5

C. 5 – 5,5

D. 4 – 4,5.

Lời giải:

Độ pH phù hợp là 6 – 6,5.

Đáp án cần chọn là: B

máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 có đáp án của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận