Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Bạn đang xem: Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 tại aulacschool.vn

Từ vựng Tiếng Anh vô cùng phong phú, chính vì vậy nhưng mà việc khởi đầu bằng những chữ “E” cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn tích lũy một vốn từ vựng nhất mực để phục vụ cho việc giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này Trường THCS – THPT Âu Lạc edu sẽ tổng hợp đầy đủ từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”, các bạn có thể tham khảo và vận dụng.

Tổng hợp các từ trong Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Vì nhóm từ khởi đầu bằng chữ “E” trong Tiếng Anh vô cùng phong phú. Vì vậy để có thể ghi nhớ là một điều ko hề dễ dàng. Để tiết kiệm thời kì cũng như ghi nhớ lâu hơn, người học nên chia từ vựng thành các nhóm hoặc theo số lượng chữ trong từ.

Do đó, để giúp người đọc tiếp cận từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” dễ dàng, trong phần này Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ phân loại cụ thể theo số lượng chữ trong từ. Các bạn có thể tham khảo phần nội dung thông tin cụ thể ngay sau đây:

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “E” với 6 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

ensure

/ɪnˈʃɔːr/ (v)

đảm bảo 

energy

/ˈen.ə.dʒi/ (n)

năng lượng

expect

/ɪkˈspekt/ (v

hy vọng

either

/ˈaɪ.ðər/ (adv)

hoặc

enough

/ɪˈnʌf/

đủ

effect

/ɪˈfekt/ (n0

tác động 

easily

/ˈiː.zəl.i/ (adv)

dễ dàng

except

/ɪkˈsept/

ngoại trừ

enable

/ɪˈneɪ.bəl/ (v)

kích hoạt

estate

/ɪˈsteɪt/ (n)

động sản

entire

/ɪnˈtaɪər/ (a)

toàn thể

effort

/ˈef.ət/ (n)

nỗ lực

equity

/ˈek.wɪ.ti/ (n)

công bình

engine

/ˈen.dʒɪn/ (n)

động cơ

extent

/ɪkˈstent/ (n)

mức độ

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 7 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

example

/ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n)

ví dụ

eastern

/ˈiː.stən/ (a)

phía Đông

exactly

/ɪɡˈzekt.li/ (adv)

chuẩn xác

expense

/ɪkˈspens/ (n)

chi phí

explain

/ɪkˈspleɪn/ (v)

giảng giải

excited

(a)

bị kích thích

element

/ˈel.ɪ.mənt/ (n)

thành phần

edition 

/ɪˈdɪʃ.ən/ (n)

sự xuất bản, phiên bản

exhibit 

/ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v)

vật trưng bày, triển lãm

endless

/ˈend.ləs/ (a)

mãi mãi

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 8 chữ  

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a)

kinh tế

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n)

trao đổi

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/ (n)

chứng cớ

exercise

/ˈek.sə.saɪz/ (n)

luyện tập, thực hành

earnings

/ˈɜː.nɪŋz/ (n)

thu nhập

estimate

/ˈes.tɪ.meɪt/ (v)

ước tính, lượng giá

exposure

/ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n)

sự phơi nhiễm, sự gian xảo

everyday

/ˈev.ri.deɪ/ (a)

mỗi ngày

evaluate

/ɪˈvel.ju.eɪt/ (v)

trị giá

enormous

/ɪˈnɔː.məs/ (a)

to lớn, khổng lồ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n)

kỹ sư

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 8 chữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 9 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

education 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n)

giáo dục

executive

ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n)

quản lý

excellent

/ˈek.səl.ənt/ (a)

xuất sắc

extensive

/ɪkˈsten.sɪv/ (a)

sâu rộng, hieu biet rộng

effective

/ɪˈfek.tɪv/ (a)

có hiệu lực

expertise 

/ˌek.spɜːˈtiːz/ (n)

chuyên môn

expansion

/ɪkˈspæn.ʃən/ (n)

sự bành trướng

establish 

/ɪˈsteb.lɪʃ/ (v)

thành lập

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/ (n)

có hiệu quả

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp nguy cấp

emergency 

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp nguy cấp

existence

/ɪɡˈzɪs.təns/ (n)

sự tồn tại

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n)

sự tăng trưởng

emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a)

đa cảm

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n)

kinh tế học

everybody

/ˈev.riˌbɒd.i/

mọi người

exception

/ɪkˈsep.ʃən/ (n)

ngoại lệ

excessive

ikˈsesiv (n)

quá quắt

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n)

vụ nổ

exclusion

/ɪkˈskluːd/ (v)

loại trừ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 9 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 10 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv)

đặc trưng

everything

/ˈev.ri.θɪŋ/ (n)

mọi thứ

employment 

/ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n)

nơi làm việc, công việc

enterprise

/ˈen.tə.praɪz/ (n)

doanh nghiệp

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cuối

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cuối

expression 

/ɪkˈspreʃ.ən/ (n)

bieu hien, cách biểu lộ

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n)

buổi triển lãm

enrollment

/inˈrōlmənt/ (n)

ghi danh

excellence 

/ˈek.səl.əns/ (n)

xuất sắc

enthusiasm 

/ɪnˈθjuː.zi.ez.əm/ (n

tích cực

everywhere

/ˈev.ri.weər/ (adv

khắp nơi

excitement

/ɪkˈsaɪt/ (n)

sự phấn khích

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n)

thí nghiệm

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n)

hôn ước, lễ đính ước

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 11 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environment 

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n)

môi trường

engineering 

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n)

kỹ thuật

experienced

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n)

kinh nghiệm

educational 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a)

phương pháp giáo dục

effectively

/ɪˈfek.tɪv.li/ (adv):

hiệu quả

exploration 

/ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n)

sự khám phá, thăm dò

examination 

/ɪɡˌzem.ɪˈneɪ.ʃən/ (n)

kiem tra

encouraging 

/ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n)

khích lệ, khuyến khích

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

endorsement 

/ɪnˈdɔːs.mənt/ (n):

chứng thực

explanatory 

/ɪkˈsplen.ə.tər.i/ (a)

giảng giải

exponential 

/ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a)

số mũ

egalitarian 

/ɪˌɡel.ɪˈteə.ri.ən/ (a)

đồng đẳng

emplacement

/ɪmˈpleɪs.mənt/ (n)

sự thay the

emotionless 

/ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a)

vô cảm

excrescence 

/ekˈskres.əns/ (n)

sự xuất hiện

exclamatory 

/eksˈklem.ə.tər.i/ (a)

cảm thán, thán từ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 11 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 12 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

tận tình

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n)

khai thác, sự lợi dụng

encroachment 

/ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n)

sự xâm lấn

experiential

/ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a)

dựa theo kinh nghiem

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

econometrics 

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

excruciating 

/ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a)

đớn đau, dữ dội

electrolysis 

/iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n)

điện phân, điện từ

electrolytic 

/i.lek.trəˈlɪt.ɪk/ (n)

điện phân

equivocation 

/ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n)

mập mờ

exterminator 

/ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n)

kẻ ám toán

emotionalism 

/ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n)

cảm động

expressivity

/ksprɛˈsɪvɪtɪ/ (n)

biểu cảm

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 13 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environmental 

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a)

thuộc về môi trường

entertainment 

/en.təˈteɪn.mənt/ (n)

tiêu khiển

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a)

lạ lùng, phi thường

establishment

/ɪˈsteb.lɪʃ.mənt/ (n)

thành lập

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n)

sự khuyến khích 

embarrassment 

/ɪmˈber.əs.mənt/ (n)

sự bối rối

electrostatic

/iˌlek.trəʊˈstet.ɪk/ (a)

tĩnh điện

endocrinology 

/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n)

khoa nội tiết

enlightenment

/ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n)

làm rõ ràng, tỉnh ngộ

extracellular

/ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n)

khác thường

expeditionary 

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a)

viễn chinh

expressionism

/ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n)

biểu thị

ethnocentrism

/ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/ (n)

chủ nghĩa dân tộc

equilibristic

/i-​kwi-​lə-​ˈbri-​stik/ (n)

thăng bằng

equilibration

/ĭ-kwĭl′ə-brā′shən/ (n)

thăng bằng

Động từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số động từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đơn giản như sau:

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

earn

/ə:n/ (v)

Kiếm (tiền), giành (phần thưởng

educate

/’edju:keit/ (v)

giáo dục

embarrass 

/im´bærəs/ (v)

bối rối

employ

/im’plɔi/ (v)

thuê

encounter

/in’kautә/ (v)

chạm mặt, bắt gặp

encourage

/inˈkərij/ (v)

động viên, tương trợ

excite 

/ik’sait/ (v)

kích thích, kích động

exclude 

/iks´klu:d/ (v)

ngăn chặn, loại trừ

explode

/iks’ploud/ (v)

làm nổ

export 

/iks´pɔ:t/ (v)

xuất khẩu

expose 

/ɪkˈspoʊz/ (v)

trưng bày

explain

/iks’plein/ (v)

giải nghĩa, giảng giải

ease

/i:z/ (v)

làm dịu

Các động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Sau đây, Trường THCS – THPT Âu Lạc Edu sẽ phân phối cho bạn những tính từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” phổ quát dùng trong giao tiếp hằng ngày.

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic 

/i:kə’nɔmik/ (adj)

thuộc về kinh tế

educated 

/’edju:keitid/ (adj)

được giáo dục

elderly 

/’eldəli/ (adj)

có tuổi, cao tuổi

embarrassing

/im’bærəsiη/ (adj)

làm bối rối

unemployed 

/ʌnim´plɔid/ (adj)

thất nghiệp

engaged

/in´geidʒd/ (adj)

đã đính ước

enormous 

/i’nɔ:məs/ (adj)

khổng lồ

entertaining

/,entə’teiniɳ/ (adj)

tiêu khiển

enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/ (adj)

tích cực

environmental 

/in,vairən’mentl/ (adj)

thuộc về môi trường

exaggerated

/ig’zædЗзreit/ (adi)

thổi phồng

Tính từ “Enthusiastic” bắt đầu từ chữ cái “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trạng từ tiếng Anh diễn ra từ chữ “E”

Trường THCS – THPT Âu Lạc xin được phân phối một số trạng từ tiếng Anh được diễn ra từ chữ “E” cho bạn sử dụng tự tin trong giao tiếp.

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

exactly 

/ig’zæktli/ (adv)

chuẩn xác

eventually 

/i´ventjuəli/ (adv) 

cuối cùng

expectedly  

/’iks’pektid/ (adv)

dự kiến

extremely 

/iks´tri:mli/ (adv)

vô cùng

ever 

/’evә(r) (adv)

từng

effectively 

/i’fektivli (adv)

có kết quả, có hiệu lực

elsewhere

/¸els´wɛə/ (adv)

ở một nơi nào khác

entirely 

/in´taiəli/ (adv)

trọn vẹn

especially

/is’peʃəli/ (adv)

đặc trưng

essentially 

/e¸senʃi´əli/ (adv)

về thực chất

everywhere 

/´evri¸weə/ (adv)

mọi nơi

Expectedly nghĩa là dự đoán trong tiếng Việt. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Danh từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số danh từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” lúc sử dụng vô cùng sang trọng. Bạn đã biết chưa?

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

evidence

/’evidəns/ (n)

điều hiển nhiên

examination 

/ig¸zæmi´neiʃən/ (n)

sự thi cử, kỳ thi

exception 

/ik’sepʃn/ (n)

sự trừ ra

exhibition

/ˌɛksəˈbɪʃən/ (n)

cuộc triển lãm

expense

/ɪkˈspɛns/ (n)

chi phí

escape 

/is’keip/ (n)

trốn thoát

essay 

/ˈɛseɪ/ (n)

bài tiểu luận

estate

/ɪˈsteɪt (n)

tài sản

Những danh từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên con vật bằng tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số loài vật có tên tiếng Anh khởi đầu bằng chữ cái “E” như sau:

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

eagle

/ˈiː.gl/ 

đại bàng

eel

/ˈiəl/

lươn

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

voi

Con lươn trong tiếng Anh chính là “eel”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên đồ vật bằng tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Đồ vật trong nhà khởi đầu bằng chữ “E” khiến bạn ko ngờ tới.

Từ tiếng Anh

Phiên âm 

Nghĩa

End table

/’ en teibl/

Bàn vuông 

electricity meter 

/ɪ.ˌlɛk.ˈtrɪ.sə.ti ˈmi.tɜː/

Công tơ điện

Mindmap là phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Xem thêm: Tên tiếng anh cho nhỏ gái ở nhà hay, ý nghĩa nhưng mà bố mẹ phải biết

Phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh và hiệu quả

Kế bên việc nắm được đầy đủ từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”, thì phương pháp học cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Mindmap được xem là cách học mang lại hiệu quả tốt nhất hiện nay.

End table là đồ vật bắt đầu từ chữ” E” trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bản đồ tư duy là một trong những phương pháp học từ vựng Tiếng Anh dễ nhớ và được vận dụng nhiều. Việc Mindmap sẽ giúp bài học của nhỏ trở thành thú vị với nhiều chủng loại màu sắc hơn. Các bạn có thể vận dụng cách học này cho nhỏ theo các bước như sau: 

 • Bước 1: Trước nhất, bạn cần chọn 1 chủ đề làm trung tâm của tất cả các từ vựng rồi về một hình trung tâm và tô màu thật nổi trội. Đây sẽ là chủ đề để phu huynh giúp con tăng trưởng sơ đồ tư duy Tiếng Anh. 
 • Bước 2: Tiếp tới, bạn hãy thực hiện vẽ ra các nhánh chủ đề chính bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to bắt nguồn từ hình ảnh trung tâm. Mỗi nhánh, bố mẹ nên lựa chọn một màu không giống nhau để nhỏ dễ phân biệt. Đây cũng là yếu tố tác động tới quá trình ghi nhớ của não bộ trẻ. 
 • Bước 3: Sau đó, mỗi nhánh bạn hãy chọn ra những từ khóa bên trong chủ đề chính để tăng trưởng sơ đồ.
 • Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, phụ huynh hãy vẽ thêm những nhánh phụ. Những từ được viết trên những nhánh phụ này sẽ là chủ đề nhỏ hơn của những từ được viết trên nhánh chính.
 • Bước 5: Cứ tiếp tục mở rộng sơ đồ tương tự với những chủ đề/từ khóa và nhánh nhỏ hơn cho tới lúc hoàn thiện.
Xem thêm bài viết hay:  Đường đoạn chưởng là gì? Bàn luận bàn tay Đoạn Chưởng

Chia từ vựng theo chủ đề ngôn ngữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ngoài những phương pháp nên, bạn cũng nên tìm cho mình nguồn tài liệu chuẩn để luyện tập hàng ngày. Trong số đó ko thể bỏ qua ứng dụng học tiếng Anh được thích thú nhất hiện nay là Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior – Ứng dụng số 1 cho trẻ mới khởi đầu học tiếng Anh.

Thế mạnh lớn nhất của Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior biến một  lượng từ vựng khổng lồ  thành sự ghi nhớ vĩnh cửu của trẻ. Được truyền tải qua các phương pháp giáo dục sớm, cùng với lộ trình học bài bản – là khởi đầu tuyệt vời cho mọi trẻ em khởi đầu học tiếng Anh dễ dàng hơn, vui hơn, hiệu quả hơn. 

Kho từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” rất phong phú và nhiều chủng loại và trải đều hồ hết các chủ đề. Kỳ vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm nguồn tri thức nhiều chủng loại về từ vựng tiếng Anh. Đừng quên theo dõi Trường THCS – THPT Âu Lạc để ko bỏ qua bất kỳ bài viết nào nhé!

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023″ state=”close”]

Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Hình Ảnh về: Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Video về: Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Wiki về Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 –

Từ vựng Tiếng Anh vô cùng phong phú, chính vì vậy nhưng mà việc khởi đầu bằng những chữ “E” cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn tích lũy một vốn từ vựng nhất mực để phục vụ cho việc giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này Trường THCS – THPT Âu Lạc edu sẽ tổng hợp đầy đủ từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”, các bạn có thể tham khảo và vận dụng.

Tổng hợp các từ trong Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Vì nhóm từ khởi đầu bằng chữ “E” trong Tiếng Anh vô cùng phong phú. Vì vậy để có thể ghi nhớ là một điều ko hề dễ dàng. Để tiết kiệm thời kì cũng như ghi nhớ lâu hơn, người học nên chia từ vựng thành các nhóm hoặc theo số lượng chữ trong từ.

Để tiết kiệm thời gian bạn nên chia từ vựng thành các nhóm. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Do đó, để giúp người đọc tiếp cận từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” dễ dàng, trong phần này Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ phân loại cụ thể theo số lượng chữ trong từ. Các bạn có thể tham khảo phần nội dung thông tin cụ thể ngay sau đây:

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “E” với 6 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

ensure

/ɪnˈʃɔːr/ (v)

đảm bảo 

energy

/ˈen.ə.dʒi/ (n)

năng lượng

expect

/ɪkˈspekt/ (v

hy vọng

either

/ˈaɪ.ðər/ (adv)

hoặc

enough

/ɪˈnʌf/

đủ

effect

/ɪˈfekt/ (n0

tác động 

easily

/ˈiː.zəl.i/ (adv)

dễ dàng

except

/ɪkˈsept/

ngoại trừ

enable

/ɪˈneɪ.bəl/ (v)

kích hoạt

estate

/ɪˈsteɪt/ (n)

động sản

entire

/ɪnˈtaɪər/ (a)

toàn thể

effort

/ˈef.ət/ (n)

nỗ lực

equity

/ˈek.wɪ.ti/ (n)

công bình

engine

/ˈen.dʒɪn/ (n)

động cơ

extent

/ɪkˈstent/ (n)

mức độ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 6 chữ. ( Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 7 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

example

/ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n)

ví dụ

eastern

/ˈiː.stən/ (a)

phía Đông

exactly

/ɪɡˈzekt.li/ (adv)

chuẩn xác

expense

/ɪkˈspens/ (n)

chi phí

explain

/ɪkˈspleɪn/ (v)

giảng giải

excited

(a)

bị kích thích

element

/ˈel.ɪ.mənt/ (n)

thành phần

edition 

/ɪˈdɪʃ.ən/ (n)

sự xuất bản, phiên bản

exhibit 

/ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v)

vật trưng bày, triển lãm

endless

/ˈend.ləs/ (a)

mãi mãi

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 8 chữ  

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a)

kinh tế

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n)

trao đổi

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/ (n)

chứng cớ

exercise

/ˈek.sə.saɪz/ (n)

luyện tập, thực hành

earnings

/ˈɜː.nɪŋz/ (n)

thu nhập

estimate

/ˈes.tɪ.meɪt/ (v)

ước tính, lượng giá

exposure

/ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n)

sự phơi nhiễm, sự gian xảo

everyday

/ˈev.ri.deɪ/ (a)

mỗi ngày

evaluate

/ɪˈvel.ju.eɪt/ (v)

trị giá

enormous

/ɪˈnɔː.məs/ (a)

to lớn, khổng lồ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n)

kỹ sư

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 8 chữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 9 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

education 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n)

giáo dục

executive

ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n)

quản lý

excellent

/ˈek.səl.ənt/ (a)

xuất sắc

extensive

/ɪkˈsten.sɪv/ (a)

sâu rộng, hieu biet rộng

effective

/ɪˈfek.tɪv/ (a)

có hiệu lực

expertise 

/ˌek.spɜːˈtiːz/ (n)

chuyên môn

expansion

/ɪkˈspæn.ʃən/ (n)

sự bành trướng

establish 

/ɪˈsteb.lɪʃ/ (v)

thành lập

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/ (n)

có hiệu quả

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp nguy cấp

emergency 

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp nguy cấp

existence

/ɪɡˈzɪs.təns/ (n)

sự tồn tại

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n)

sự tăng trưởng

emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a)

đa cảm

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n)

kinh tế học

everybody

/ˈev.riˌbɒd.i/

mọi người

exception

/ɪkˈsep.ʃən/ (n)

ngoại lệ

excessive

ikˈsesiv (n)

quá quắt

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n)

vụ nổ

exclusion

/ɪkˈskluːd/ (v)

loại trừ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 9 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 10 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv)

đặc trưng

everything

/ˈev.ri.θɪŋ/ (n)

mọi thứ

employment 

/ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n)

nơi làm việc, công việc

enterprise

/ˈen.tə.praɪz/ (n)

doanh nghiệp

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cuối

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cuối

expression 

/ɪkˈspreʃ.ən/ (n)

bieu hien, cách biểu lộ

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n)

buổi triển lãm

enrollment

/inˈrōlmənt/ (n)

ghi danh

excellence 

/ˈek.səl.əns/ (n)

xuất sắc

enthusiasm 

/ɪnˈθjuː.zi.ez.əm/ (n

tích cực

everywhere

/ˈev.ri.weər/ (adv

khắp nơi

excitement

/ɪkˈsaɪt/ (n)

sự phấn khích

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n)

thí nghiệm

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n)

hôn ước, lễ đính ước

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 11 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environment 

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n)

môi trường

engineering 

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n)

kỹ thuật

experienced

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n)

kinh nghiệm

educational 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a)

phương pháp giáo dục

effectively

/ɪˈfek.tɪv.li/ (adv):

hiệu quả

exploration 

/ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n)

sự khám phá, thăm dò

examination 

/ɪɡˌzem.ɪˈneɪ.ʃən/ (n)

kiem tra

encouraging 

/ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n)

khích lệ, khuyến khích

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

endorsement 

/ɪnˈdɔːs.mənt/ (n):

chứng thực

explanatory 

/ɪkˈsplen.ə.tər.i/ (a)

giảng giải

exponential 

/ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a)

số mũ

egalitarian 

/ɪˌɡel.ɪˈteə.ri.ən/ (a)

đồng đẳng

emplacement

/ɪmˈpleɪs.mənt/ (n)

sự thay the

emotionless 

/ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a)

vô cảm

excrescence 

/ekˈskres.əns/ (n)

sự xuất hiện

exclamatory 

/eksˈklem.ə.tər.i/ (a)

cảm thán, thán từ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 11 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng “e” với 12 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

tận tình

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n)

khai thác, sự lợi dụng

encroachment 

/ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n)

sự xâm lấn

experiential

/ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a)

dựa theo kinh nghiem

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

econometrics 

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

excruciating 

/ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a)

đớn đau, dữ dội

electrolysis 

/iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n)

điện phân, điện từ

electrolytic 

/i.lek.trəˈlɪt.ɪk/ (n)

điện phân

equivocation 

/ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n)

mập mờ

exterminator 

/ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n)

kẻ ám toán

emotionalism 

/ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n)

cảm động

expressivity

/ksprɛˈsɪvɪtɪ/ (n)

biểu cảm

Từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” với 13 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environmental 

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a)

thuộc về môi trường

entertainment 

/en.təˈteɪn.mənt/ (n)

tiêu khiển

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a)

lạ lùng, phi thường

establishment

/ɪˈsteb.lɪʃ.mənt/ (n)

thành lập

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n)

sự khuyến khích 

embarrassment 

/ɪmˈber.əs.mənt/ (n)

sự bối rối

electrostatic

/iˌlek.trəʊˈstet.ɪk/ (a)

tĩnh điện

endocrinology 

/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n)

khoa nội tiết

enlightenment

/ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n)

làm rõ ràng, tỉnh ngộ

extracellular

/ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n)

khác thường

expeditionary 

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a)

viễn chinh

expressionism

/ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n)

biểu thị

ethnocentrism

/ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/ (n)

chủ nghĩa dân tộc

equilibristic

/i-​kwi-​lə-​ˈbri-​stik/ (n)

thăng bằng

equilibration

/ĭ-kwĭl′ə-brā′shən/ (n)

thăng bằng

Động từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số động từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đơn giản như sau:

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

earn

/ə:n/ (v)

Kiếm (tiền), giành (phần thưởng

educate

/’edju:keit/ (v)

giáo dục

embarrass 

/im´bærəs/ (v)

bối rối

employ

/im’plɔi/ (v)

thuê

encounter

/in’kautә/ (v)

chạm mặt, bắt gặp

encourage

/inˈkərij/ (v)

động viên, tương trợ

excite 

/ik’sait/ (v)

kích thích, kích động

exclude 

/iks´klu:d/ (v)

ngăn chặn, loại trừ

explode

/iks’ploud/ (v)

làm nổ

export 

/iks´pɔ:t/ (v)

xuất khẩu

expose 

/ɪkˈspoʊz/ (v)

trưng bày

explain

/iks’plein/ (v)

giải nghĩa, giảng giải

ease

/i:z/ (v)

làm dịu

Xem thêm bài viết hay:  Review Mây Saigon Live Stage – “Thánh địa” của các tín đồ yêu âm nhạc tại Sài thành

Các động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Sau đây, Trường THCS – THPT Âu Lạc Edu sẽ phân phối cho bạn những tính từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” phổ quát dùng trong giao tiếp hằng ngày.

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic 

/i:kə’nɔmik/ (adj)

thuộc về kinh tế

educated 

/’edju:keitid/ (adj)

được giáo dục

elderly 

/’eldəli/ (adj)

có tuổi, cao tuổi

embarrassing

/im’bærəsiη/ (adj)

làm bối rối

unemployed 

/ʌnim´plɔid/ (adj)

thất nghiệp

engaged

/in´geidʒd/ (adj)

đã đính ước

enormous 

/i’nɔ:məs/ (adj)

khổng lồ

entertaining

/,entə’teiniɳ/ (adj)

tiêu khiển

enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/ (adj)

tích cực

environmental 

/in,vairən’mentl/ (adj)

thuộc về môi trường

exaggerated

/ig’zædЗзreit/ (adi)

thổi phồng

Tính từ “Enthusiastic” bắt đầu từ chữ cái “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trạng từ tiếng Anh diễn ra từ chữ “E”

Trường THCS – THPT Âu Lạc xin được phân phối một số trạng từ tiếng Anh được diễn ra từ chữ “E” cho bạn sử dụng tự tin trong giao tiếp.

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

exactly 

/ig’zæktli/ (adv)

chuẩn xác

eventually 

/i´ventjuəli/ (adv) 

cuối cùng

expectedly  

/’iks’pektid/ (adv)

dự kiến

extremely 

/iks´tri:mli/ (adv)

vô cùng

ever 

/’evә(r) (adv)

từng

effectively 

/i’fektivli (adv)

có kết quả, có hiệu lực

elsewhere

/¸els´wɛə/ (adv)

ở một nơi nào khác

entirely 

/in´taiəli/ (adv)

trọn vẹn

especially

/is’peʃəli/ (adv)

đặc trưng

essentially 

/e¸senʃi´əli/ (adv)

về thực chất

everywhere 

/´evri¸weə/ (adv)

mọi nơi

Expectedly nghĩa là dự đoán trong tiếng Việt. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Danh từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số danh từ tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” lúc sử dụng vô cùng sang trọng. Bạn đã biết chưa?

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

evidence

/’evidəns/ (n)

điều hiển nhiên

examination 

/ig¸zæmi´neiʃən/ (n)

sự thi cử, kỳ thi

exception 

/ik’sepʃn/ (n)

sự trừ ra

exhibition

/ˌɛksəˈbɪʃən/ (n)

cuộc triển lãm

expense

/ɪkˈspɛns/ (n)

chi phí

escape 

/is’keip/ (n)

trốn thoát

essay 

/ˈɛseɪ/ (n)

bài tiểu luận

estate

/ɪˈsteɪt (n)

tài sản

Những danh từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên con vật bằng tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Một số loài vật có tên tiếng Anh khởi đầu bằng chữ cái “E” như sau:

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

eagle

/ˈiː.gl/ 

đại bàng

eel

/ˈiəl/

lươn

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

voi

Con lươn trong tiếng Anh chính là “eel”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên đồ vật bằng tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”

Đồ vật trong nhà khởi đầu bằng chữ “E” khiến bạn ko ngờ tới.

Từ tiếng Anh

Phiên âm 

Nghĩa

End table

/’ en teibl/

Bàn vuông 

electricity meter 

/ɪ.ˌlɛk.ˈtrɪ.sə.ti ˈmi.tɜː/

Công tơ điện

Mindmap là phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Xem thêm: Tên tiếng anh cho nhỏ gái ở nhà hay, ý nghĩa nhưng mà bố mẹ phải biết

Phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh và hiệu quả

Kế bên việc nắm được đầy đủ từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E”, thì phương pháp học cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Mindmap được xem là cách học mang lại hiệu quả tốt nhất hiện nay.

End table là đồ vật bắt đầu từ chữ” E” trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bản đồ tư duy là một trong những phương pháp học từ vựng Tiếng Anh dễ nhớ và được vận dụng nhiều. Việc Mindmap sẽ giúp bài học của nhỏ trở thành thú vị với nhiều chủng loại màu sắc hơn. Các bạn có thể vận dụng cách học này cho nhỏ theo các bước như sau: 

 • Bước 1: Trước nhất, bạn cần chọn 1 chủ đề làm trung tâm của tất cả các từ vựng rồi về một hình trung tâm và tô màu thật nổi trội. Đây sẽ là chủ đề để phu huynh giúp con tăng trưởng sơ đồ tư duy Tiếng Anh. 
 • Bước 2: Tiếp tới, bạn hãy thực hiện vẽ ra các nhánh chủ đề chính bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to bắt nguồn từ hình ảnh trung tâm. Mỗi nhánh, bố mẹ nên lựa chọn một màu không giống nhau để nhỏ dễ phân biệt. Đây cũng là yếu tố tác động tới quá trình ghi nhớ của não bộ trẻ. 
 • Bước 3: Sau đó, mỗi nhánh bạn hãy chọn ra những từ khóa bên trong chủ đề chính để tăng trưởng sơ đồ.
 • Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, phụ huynh hãy vẽ thêm những nhánh phụ. Những từ được viết trên những nhánh phụ này sẽ là chủ đề nhỏ hơn của những từ được viết trên nhánh chính.
 • Bước 5: Cứ tiếp tục mở rộng sơ đồ tương tự với những chủ đề/từ khóa và nhánh nhỏ hơn cho tới lúc hoàn thiện.

Chia từ vựng theo chủ đề ngôn ngữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ngoài những phương pháp nên, bạn cũng nên tìm cho mình nguồn tài liệu chuẩn để luyện tập hàng ngày. Trong số đó ko thể bỏ qua ứng dụng học tiếng Anh được thích thú nhất hiện nay là Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior – Ứng dụng số 1 cho trẻ mới khởi đầu học tiếng Anh.

Thế mạnh lớn nhất của Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior biến một  lượng từ vựng khổng lồ  thành sự ghi nhớ vĩnh cửu của trẻ. Được truyền tải qua các phương pháp giáo dục sớm, cùng với lộ trình học bài bản – là khởi đầu tuyệt vời cho mọi trẻ em khởi đầu học tiếng Anh dễ dàng hơn, vui hơn, hiệu quả hơn. 

Kho từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” rất phong phú và nhiều chủng loại và trải đều hồ hết các chủ đề. Kỳ vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm nguồn tri thức nhiều chủng loại về từ vựng tiếng Anh. Đừng quên theo dõi Trường THCS – THPT Âu Lạc để ko bỏ qua bất kỳ bài viết nào nhé!

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” docs-internal-guid-a83d7d54-7fff-58d4-465c-78cb834900bb”>Từ vựng Tiếng Anh vô cùng phong phú, chính vì vậy mà việc bắt đầu bằng những chữ “E” cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn tích lũy một vốn từ vựng nhất định để phục vụ cho việc giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này Trường THCS – THPT Âu Lạc edu sẽ tổng hợp đầy đủ từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”, các bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Tổng hợp các từ trong Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Vì nhóm từ bắt đầu bằng chữ “E” trong Tiếng Anh vô cùng phong phú. Vì vậy để có thể ghi nhớ là một điều không hề dễ dàng. Để tiết kiệm thời gian cũng như ghi nhớ lâu hơn, người học nên chia từ vựng thành các nhóm hoặc theo số lượng chữ trong từ.

Để tiết kiệm thời gian bạn nên chia từ vựng thành các nhóm. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Do đó, để giúp người đọc tiếp cận từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” dễ dàng, trong phần này Trường THCS – THPT Âu Lạc sẽ phân loại cụ thể theo số lượng chữ trong từ. Các bạn có thể tham khảo phần nội dung thông tin chi tiết ngay sau đây:

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “E” với 6 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

ensure

/ɪnˈʃɔːr/ (v)

đảm bảo 

energy

/ˈen.ə.dʒi/ (n)

năng lượng

expect

/ɪkˈspekt/ (v

chờ đợi

either

/ˈaɪ.ðər/ (adv)

hoặc

enough

/ɪˈnʌf/

đủ

effect

/ɪˈfekt/ (n0

ảnh hưởng 

easily

/ˈiː.zəl.i/ (adv)

dễ dàng

except

/ɪkˈsept/

ngoại trừ

enable

/ɪˈneɪ.bəl/ (v)

kích hoạt

estate

/ɪˈsteɪt/ (n)

động sản

entire

/ɪnˈtaɪər/ (a)

toàn bộ

effort

/ˈef.ət/ (n)

cố gắng

equity

/ˈek.wɪ.ti/ (n)

công bằng

engine

/ˈen.dʒɪn/ (n)

động cơ

extent

/ɪkˈstent/ (n)

mức độ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 6 chữ. ( Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 7 chữ

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

example

/ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n)

ví dụ

eastern

/ˈiː.stən/ (a)

phía Đông

exactly

/ɪɡˈzekt.li/ (adv)

chính xác

expense

/ɪkˈspens/ (n)

chi phí

explain

/ɪkˈspleɪn/ (v)

giải thích

excited

(a)

bị kích thích

element

/ˈel.ɪ.mənt/ (n)

thành phần

edition 

/ɪˈdɪʃ.ən/ (n)

sự xuất bản, phiên bản

exhibit 

/ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v)

vật trưng bày, triển lãm

endless

/ˈend.ləs/ (a)

mãi mãi

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 8 chữ  

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a)

kinh tế

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n)

trao đổi

evidence

/ˈev.ɪ.dəns/ (n)

chứng cớ

exercise

/ˈek.sə.saɪz/ (n)

luyện tập, thực hành

earnings

/ˈɜː.nɪŋz/ (n)

thu nhập

estimate

/ˈes.tɪ.meɪt/ (v)

ước tính, lượng giá

exposure

/ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n)

sự phơi nhiễm, sự gian xảo

everyday

/ˈev.ri.deɪ/ (a)

mỗi ngày

evaluate

/ɪˈvel.ju.eɪt/ (v)

giá trị

enormous

/ɪˈnɔː.məs/ (a)

to lớn, khổng lồ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n)

kỹ sư

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 8 chữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” với 9 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

education 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n)

giáo dục

executive

ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n)

điều hành

excellent

/ˈek.səl.ənt/ (a)

xuất sắc

extensive

/ɪkˈsten.sɪv/ (a)

sâu rộng, hieu biet rộng

effective

/ɪˈfek.tɪv/ (a)

có hiệu lực

expertise 

/ˌek.spɜːˈtiːz/ (n)

chuyên môn

expansion

/ɪkˈspæn.ʃən/ (n)

sự bành trướng

establish 

/ɪˈsteb.lɪʃ/ (v)

thành lập

efficient

/ɪˈfɪʃ.ənt/ (n)

có hiệu quả

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp khẩn cấp

emergency 

/ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n)

trường hợp khẩn cấp

existence

/ɪɡˈzɪs.təns/ (n)

sự tồn tại

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n)

sự phát triển

emotional

/ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a)

đa cảm

economics

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n)

kinh tế học

everybody

/ˈev.riˌbɒd.i/

mọi người

exception

/ɪkˈsep.ʃən/ (n)

ngoại lệ

excessive

ikˈsesiv (n)

quá đáng

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n)

vụ nổ

exclusion

/ɪkˈskluːd/ (v)

loại trừ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 9 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 10 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

especially

/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv)

đặc biệt

everything

/ˈev.ri.θɪŋ/ (n)

mọi thứ

employment 

/ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n)

nơi làm việc, công việc

enterprise

/ˈen.tə.praɪz/ (n)

doanh nghiệp

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv)

cuối cùng, sau cùng

expression 

/ɪkˈspreʃ.ən/ (n)

bieu hien, cách biểu lộ

exhibition

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n)

buổi triển lãm

enrollment

/inˈrōlmənt/ (n)

ghi danh

excellence 

/ˈek.səl.əns/ (n)

xuất sắc

enthusiasm 

/ɪnˈθjuː.zi.ez.əm/ (n

hăng hái

everywhere

/ˈev.ri.weər/ (adv

khắp nơi

excitement

/ɪkˈsaɪt/ (n)

sự phấn khích

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n)

thí nghiệm

engagement

/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n)

hôn ước, lễ đính hôn

Xem thêm bài viết hay:  Album Ảnh Cưới Khiến Bạn Không Thể Bỏ Qua

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” với 11 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environment 

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n)

môi trường

engineering 

/ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n)

kỹ thuật

experienced

/ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n)

kinh nghiệm

educational 

/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a)

phương pháp giáo dục

effectively

/ɪˈfek.tɪv.li/ (adv):

hiệu quả

exploration 

/ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n)

sự khám phá, thăm dò

examination 

/ɪɡˌzem.ɪˈneɪ.ʃən/ (n)

kiem tra

encouraging 

/ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n)

khích lệ, khuyến khích

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

expectation 

/ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n)

sự mong đợi

endorsement 

/ɪnˈdɔːs.mənt/ (n):

chứng thực

explanatory 

/ɪkˈsplen.ə.tər.i/ (a)

giải thích

exponential 

/ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a)

số mũ

egalitarian 

/ɪˌɡel.ɪˈteə.ri.ən/ (a)

bình đẳng

emplacement

/ɪmˈpleɪs.mənt/ (n)

sự thay the

emotionless 

/ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a)

vô cảm

excrescence 

/ekˈskres.əns/ (n)

sự xuất hiện

exclamatory 

/eksˈklem.ə.tər.i/ (a)

cảm thán, thán từ

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 11 chữ cái. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng “e” với 12 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

tận tâm

exploitation

/ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n)

khai thác, sự lợi dụng

encroachment 

/ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n)

sự lấn chiếm

experiential

/ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a)

dựa theo kinh nghiem

econometrics

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

econometrics 

/iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n)

kinh tế lượng

excruciating 

/ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a)

đau đớn, dữ dội

electrolysis 

/iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n)

điện phân, điện từ

electrolytic 

/i.lek.trəˈlɪt.ɪk/ (n)

điện phân

equivocation 

/ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n)

không rõ ràng

exterminator 

/ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n)

kẻ ám sát

emotionalism 

/ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n)

cảm động

expressivity

/ksprɛˈsɪvɪtɪ/ (n)

biểu cảm

Từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” với 13 chữ cái

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

environmental 

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a)

thuộc về môi trường

entertainment 

/en.təˈteɪn.mənt/ (n)

giải trí

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a)

lạ lùng, phi thường

establishment

/ɪˈsteb.lɪʃ.mənt/ (n)

thành lập

encouragement

/ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n)

sự khuyến khích 

embarrassment 

/ɪmˈber.əs.mənt/ (n)

sự lúng túng

electrostatic

/iˌlek.trəʊˈstet.ɪk/ (a)

tĩnh điện

endocrinology 

/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n)

khoa nội tiết

enlightenment

/ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n)

làm rõ ràng, giác ngộ

extracellular

/ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n)

khác thường

expeditionary 

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a)

viễn chinh

expressionism

/ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n)

biểu thị

ethnocentrism

/ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/ (n)

chủ nghĩa dân tộc

equilibristic

/i-​kwi-​lə-​ˈbri-​stik/ (n)

cân bằng

equilibration

/ĭ-kwĭl′ə-brā′shən/ (n)

thăng bằng

Động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đơn giản như sau:

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

earn

/ə:n/ (v)

Kiếm (tiền), giành (phần thưởng

educate

/’edju:keit/ (v)

giáo dục

embarrass 

/im´bærəs/ (v)

lúng túng

employ

/im’plɔi/ (v)

thuê

encounter

/in’kautә/ (v)

chạm chán, bắt gặp

encourage

/inˈkərij/ (v)

động viên, giúp đỡ

excite 

/ik’sait/ (v)

kích thích, kích động

exclude 

/iks´klu:d/ (v)

ngăn chặn, loại trừ

explode

/iks’ploud/ (v)

làm nổ

export 

/iks´pɔ:t/ (v)

xuất khẩu

expose 

/ɪkˈspoʊz/ (v)

trưng bày

explain

/iks’plein/ (v)

giải nghĩa, giải thích

ease

/i:z/ (v)

làm dịu

Các động từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Sau đây, Trường THCS – THPT Âu Lạc Edu sẽ cung cấp cho bạn những tính từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” phổ biến dùng trong giao tiếp hằng ngày.

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

economic 

/i:kə’nɔmik/ (adj)

thuộc về kinh tế

educated 

/’edju:keitid/ (adj)

được giáo dục

elderly 

/’eldəli/ (adj)

có tuổi, cao tuổi

embarrassing

/im’bærəsiη/ (adj)

làm lúng túng

unemployed 

/ʌnim´plɔid/ (adj)

thất nghiệp

engaged

/in´geidʒd/ (adj)

đã đính ước

enormous 

/i’nɔ:məs/ (adj)

khổng lồ

entertaining

/,entə’teiniɳ/ (adj)

giải trí

enthusiastic

/ɛnˌθuziˈæstɪk/ (adj)

hăng hái

environmental 

/in,vairən’mentl/ (adj)

thuộc về môi trường

exaggerated

/ig’zædЗзreit/ (adi)

cường điệu

Tính từ “Enthusiastic” bắt đầu từ chữ cái “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trạng từ tiếng Anh bắt đầu từ chữ “E”

Trường THCS – THPT Âu Lạc xin được cung cấp một số trạng từ tiếng Anh được bắt đầu từ chữ “E” cho bạn sử dụng tự tin trong giao tiếp.

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

exactly 

/ig’zæktli/ (adv)

chính xác

eventually 

/i´ventjuəli/ (adv) 

cuối cùng

expectedly  

/’iks’pektid/ (adv)

dự kiến

extremely 

/iks´tri:mli/ (adv)

vô cùng

ever 

/’evә(r) (adv)

từng

effectively 

/i’fektivli (adv)

có kết quả, có hiệu lực

elsewhere

/¸els´wɛə/ (adv)

ở một nơi nào khác

entirely 

/in´taiəli/ (adv)

toàn vẹn

especially

/is’peʃəli/ (adv)

đặc biệt

essentially 

/e¸senʃi´əli/ (adv)

về bản chất

everywhere 

/´evri¸weə/ (adv)

mọi nơi

Expectedly nghĩa là dự đoán trong tiếng Việt. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Danh từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số danh từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” khi sử dụng vô cùng sang trọng. Bạn đã biết chưa?

Từ Tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

evidence

/’evidəns/ (n)

điều hiển nhiên

examination 

/ig¸zæmi´neiʃən/ (n)

sự thi cử, kỳ thi

exception 

/ik’sepʃn/ (n)

sự trừ ra

exhibition

/ˌɛksəˈbɪʃən/ (n)

cuộc triển lãm

expense

/ɪkˈspɛns/ (n)

chi phí

escape 

/is’keip/ (n)

trốn thoát

essay 

/ˈɛseɪ/ (n)

bài tiểu luận

estate

/ɪˈsteɪt (n)

tài sản

Những danh từ trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Một số loài vật có tên tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái “E” như sau:

Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

eagle

/ˈiː.gl/ 

đại bàng

eel

/ˈiəl/

lươn

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

voi

Con lươn trong tiếng Anh chính là “eel”. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tên đồ vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”

Đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ “E” khiến bạn không ngờ đến.

Từ tiếng Anh

Phiên âm 

Nghĩa

End table

/’ en teibl/

Bàn vuông 

electricity meter 

/ɪ.ˌlɛk.ˈtrɪ.sə.ti ˈmi.tɜː/

Công tơ điện

Mindmap là phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Xem thêm: Tên tiếng anh cho bé gái ở nhà hay, ý nghĩa mà bố mẹ phải biết

Phương pháp học từ vựng Tiếng Anh giúp trẻ tiếp thu nhanh và hiệu quả

Bên cạnh việc nắm được đầy đủ từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E”, thì phương pháp học cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Mindmap được xem là cách học mang lại hiệu quả tốt nhất hiện nay.

End table là đồ vật bắt đầu từ chữ” E” trong tiếng Anh. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Bản đồ tư duy là một trong những phương pháp học từ vựng Tiếng Anh dễ nhớ và được áp dụng nhiều. Việc Mindmap sẽ giúp bài học của bé trở nên thú vị với đa dạng màu sắc hơn. Các bạn có thể áp dụng cách học này cho bé theo các bước như sau: 

 • Bước 1: Đầu tiên, bạn cần chọn 1 chủ đề làm trung tâm của tất cả các từ vựng rồi về một hình trung tâm và tô màu thật nổi bật. Đây sẽ là chủ đề để phu huynh giúp con phát triển sơ đồ tư duy Tiếng Anh. 
 • Bước 2: Tiếp đến, bạn hãy tiến hành vẽ ra các nhánh chủ đề chính bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to bắt nguồn từ hình ảnh trung tâm. Mỗi nhánh, bố mẹ nên lựa chọn một màu khác nhau để bé dễ phân biệt. Đây cũng là yếu tố tác động đến quá trình ghi nhớ của não bộ trẻ. 
 • Bước 3: Sau đó, mỗi nhánh bạn hãy chọn ra những từ khóa bên trong chủ đề chính để phát triển sơ đồ.
 • Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, phụ huynh hãy vẽ thêm những nhánh phụ. Những từ được viết trên những nhánh phụ này sẽ là chủ đề nhỏ hơn của những từ được viết trên nhánh chính.
 • Bước 5: Cứ tiếp tục mở rộng sơ đồ như vậy với những chủ đề/từ khóa và nhánh nhỏ hơn cho tới khi hoàn thiện.

Chia từ vựng theo chủ đề ngôn ngữ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ngoài những phương pháp nên, bạn cũng nên tìm cho mình nguồn tài liệu chuẩn để luyện tập hàng ngày. Trong số đó không thể bỏ qua phần mềm học tiếng Anh được yêu thích nhất hiện nay là Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior – Ứng dụng số 1 cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh.

Thế mạnh lớn nhất của Trường THCS – THPT Âu Lạc Junior biến một  lượng từ vựng khổng lồ  thành trí nhớ vĩnh cửu của trẻ. Được truyền tải qua các phương pháp giáo dục sớm, cùng với lộ trình học bài bản – là khởi đầu hoàn hảo cho mọi trẻ em bắt đầu học tiếng Anh dễ dàng hơn, vui hơn, hiệu quả hơn. 

Kho từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” rất phong phú và đa dạng và trải đều hầu hết các chủ đề. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm nguồn kiến thức đa dạng về từ vựng tiếng Anh. Đừng quên theo dõi Trường THCS – THPT Âu Lạc để không bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào nhé!

[/box]

#Tổng #hợp #từ #Tiếng #Anh #bắt #đầu #bằng #chữ #đầy #đủ #nhất

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp từ Tiếng Anh khởi đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 bên dưới để aulacschool.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Phân mục: Giáo dục#Tổng #hợp #từ #Tiếng #Anh #bắt #đầu #bằng #chữ #đầy #đủ #nhất

Bạn thấy bài viết Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023 bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Tổng hợp từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “E” đầy đủ nhất 2023

Viết một bình luận