Tìm thông tin về dự báo phát triển sinh học trong tương lai?

Câu hỏi: Tìm kiếm thông tin về dự báo tăng trưởng sinh học trong tương lai?

Câu trả lời:

Thông tin dự báo phát triển sinh học trong tương lai:

+ Mở rộng nghiên cứu chuyên sâu ở tầm vi mô, nghiên cứu sự sống ở tầm vĩ mô

+ Tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực

+ Là cơ sở của các phương pháp chữa bệnh, tạo ra các loại thuốc mới.

+ Ứng dụng trong sản xuất, bảo vệ môi trường

+ Hình thành các lĩnh vực khoa học mới: tin sinh học, sinh vật học vũ trụ, mô phỏng sinh học,…

>>> Xem Đầy đủ: Soạn Sinh 10 bài 1: Giới thiệu chương trình Sinh học. Sinh học và phát triển bền vững

Định hướng phát triển ngành công nghiệp sinh học tại Việt Nam

Ngày 04/3/2005, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 50 CT/TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nắm bắt được nhu cầu thực tế trong nước cũng như xu hướng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực của các nước trong khu vực và trên thế giới, Chính phủ và các cơ quan Trung ương đã tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án để tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Việt Nam trong tình hình mới.

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 10 chương 1

Định hướng phát triển tổng thể công nghệ sinh học thông qua tập trung nguồn lực đầu tư phát triển ngành công nghiệp sinh học, đổi mới cơ chế, chính sách, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Ngành đầu tư và sản xuất các sản phẩm từ công nghệ sinh học thuộc các ngành, lĩnh vực và trở thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Các lĩnh vực công nghệ cao trong công nghệ sinh học cũng đã được Việt Nam xây dựng và triển khai thông qua các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ như: Một số chủ trương, chính sách nhằm tích cực tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị); Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Trong lĩnh vực này, các bộ, ngành cũng đã xây dựng chiến lược, định hướng phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 339/2020/QĐ -TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045 (Quyết định số 1520/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2146/2020/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) Bộ trưởng, mục sư); Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 28/01/2022)

Xem thêm bài viết hay:  Sơ đồ tư duy Sinh học 12 Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: Tìm thông tin về dự báo phát triển sinh học trong tương lai? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận