[Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Cánh diều: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Sinh học 10 bài 3 Diều: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống có đáp án đầy đủ nhất.

Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống

1. Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Diều

Câu 1: Nội dung nào sau đây không nói đến một trong các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?

A. Hệ sinh thái

B. Tế bào

C. Sinh quyển

D. Dân số

Câu trả lời:

Câu 2: Đặc điểm quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của cơ thể sống là gì?

A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Tăng trưởng và phát triển

D. Tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây?

A. Liên tục phát triển

B. Tổ chức thứ bậc

C. Là một hệ thống khép kín

D. Có khả năng tự điều chỉnh

Câu trả lời:

Câu 4: “Tổ chức sống cấp dưới làm nền để xây dựng tổ chức sống cấp trên” giải thích nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.

D. Nguyên tắc bổ sung

Trả lời: A

Câu 5: Cho các phát biểu sau về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh ra nhờ quá trình phân bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

Xem thêm bài viết hay:  Tóm tắt Lý thuyết Sinh 10 Bài 22 Kết nối tri thức: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất gọi là nguyên phân.

Có bao nhiêu phát biểu trên là đúng?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Câu trả lời:

Câu 6: Thế giới sinh vật được xếp thành các đơn vị theo thứ tự giảm dần như sau:

A. giới – ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài.

B. giới – ngành – lớp – bộ – chi – họ – loài.

C. giới – ngành – bộ – lớp – họ – chi – loài.

D. giới – họ – lớp – ngành – họ – chi – loài.

Trả lời: A

Câu 7: Giới Nguyên sinh có tên khoa học là

A. Nấm.

B. Sinh vật nguyên sinh.

C. Thực vật.

D. Mônêra.

Đáp án: BỎ

Câu 8: Sinh vật nào sau đây không có sinh vật tự dưỡng?

A. Cõi Bổn Nguyên

B. Vương quốc thực vật

C. Vương Quốc Nấm

D. Nguồn Gốc Giới Tính

Câu trả lời:

Câu 9: Quần thể “đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ sinh tồn nào sau đây?

A. Cá nhân.

B. Dân số.

C. Quần xã sinh vật

D. Hệ sinh thái

Đáp án: BỎ

Câu 10: Dựa vào hệ thống phân loại 5 giới, sinh vật nào sau đây không cùng nhóm với các sinh vật còn lại?

Xem thêm bài viết hay:  Lý thuyết Sinh 10 Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

A. Nấm túi

B. Nấm men

C. Nấm nhầy

D. Nấm

Câu trả lời:

Câu 11: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau:

A. tế bào, sinh vật, quần xã sinh vật, quần thể, hệ sinh thái.

B. tế bào, quần thể, sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái.

C. tế bào, sinh vật, quần thể, quần xã sinh vật, hệ sinh thái.

D. sinh vật, quần thể, quần xã sinh vật, tế bào, hệ sinh thái.

Câu trả lời:

Câu 12: Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, ổn định bền vững.

(3) Tiến hóa không ngừng.

(4) Một hệ thống mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và cử động.

(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Ý tưởng nào trên đây là đặc trưng của các cấp độ cơ bản của tổ chức sống?

A. 5

B. 3

C. 4

mất 2

Trả lời: A

Câu 13: Nêu các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?

(1) Thân thể. (2) tế bào (3) quần thể

(4) quần xã sinh vật (5) hệ sinh thái

Các cấp tổ chức sống trên được sắp xếp theo nguyên tắc thứ bậc như

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Trả lời: A

Câu 14: Theo cách phân loại của Oaitiko và Magulis, sinh vật nhân sơ được xếp vào giới nào?

Xem thêm bài viết hay:  Bài tập tự luận trang 95, 96, 97, 98 SBT Sinh học 6

A. 4

B. 3

C.1

mất 2

Câu trả lời:

Câu 15: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau: “…là sinh vật nhân thực, cơ thể tồn tại qua 2 pha: pha đơn bào như amip và pha hợp bào là khối chất nguyên sinh . tiết chất nhày chứa nhiều nhân.

A. Tảo

B. Nấm men

C. Nấm nhầy

D. Động vật nguyên sinh

Câu trả lời:

2. Soạn Sinh học 10 bài 3 Diều

>>> Soạn Sinh học 10 bài 3: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống

3. Lý thuyết Sinh học 10 bài 3 Diều

>>> Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 bài 3: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống

tải về máy in download

Nhớ để nguồn bài viết: [Sách mới] Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Cánh diều: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Sinh học

Viết một bình luận