Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Hình ảnh về: Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Video về: Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Wiki về Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT –

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

PHÁN QUYẾT

Ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo HỆ TÍN CHỈ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung bổ sung bằng :

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. chỉ có. ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,1

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Điều 22. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tổ chức đào tạo, ôn tập, thi và công nhận tốt nghiệp đại học. , cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

Xem thêm bài viết hay:  Vùng Đồng bằng sông Hồng phải dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của cả nước

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm trách nhiệm. trách nhiệm sau: thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;– Lưu: VT, Vụ Giáo dục Đại học.

TẬP CHỨNG MINH VĂN BẢN. BỘ TRƯỞNG THÀNH CÔNG

Bùi Văn Ga

QUY ĐỊNH

TRUNG HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và đánh giá khóa học; xét và cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng cho sinh viên các khóa đào tạo chính quy theo thứ tự trình độ đại học, cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường). dưới hình thức tín dụng dồn tích.

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương cụ thể khóa học 3

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần ghi rõ: trình độ đào tạo; tư cách huấn luyện viên, điều kiện tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến ​​thức lý luận, thực hành, thực tiễn; kế hoạch đào tạo theo giai đoạn thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách đánh giá kết quả học tập; điều kiện thực hiện chương trình.

Xem thêm bài viết hay:  Ngày Quốc tế Nam giới 2022 là ngày nào? Nguồn gốc ra đời, ý nghĩa ngày đàn ông

2. Mỗi chương trình gắn với một ngành (đơn ngành) hoặc nhiều ngành (song ngành, chính – phụ, song bằng) và được cấu trúc từ các học phần của hai khối kiến ​​thức: giáo dục đại cương và giáo dục đại cương. nhiều năm kinh nghiệm.

3. Đề cương cụ thể của từng môn học phải nêu rõ số tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý luận và thực hành, phương pháp xác định môn học, giáo trình và tài liệu tham khảo. . điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ khóa học.

4. Hiệu trưởng ban hành chương trình thực hiện trong trường mình, với khối lượng mỗi chương trình không dưới 180 tín chỉ đối với hệ đại học 6 năm; 150 tín chỉ cho khóa học đại học 5 năm; 120 tín chỉ cho khóa học đại học 4 năm; 90 tín chỉ cho khóa học đại học 3 năm; 60 tín chỉ cho khóa học đại học 2 năm.

Điều 3. Đối tượng và Tín chỉ

1. Môn học có khối lượng kiến ​​thức tương đối đầy đủ, thuận lợi cho học sinh tích lũy trong quá trình học tập. Hầu hết các môn học đều có thời lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được tổ chức tốt và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với trình độ của năm thiết kế và được cấu trúc riêng thành một phần của môn học hoặc được cấu trúc tổng hợp của nhiều môn học. Mỗi khóa học phải được ghi một mã duy nhất do trường quy định.

2. Có hai loại khóa học: khóa học bắt buộc và khóa học tự chọn.

a) Học phần bắt buộc là học phần có nội dung kiến ​​thức chủ yếu của từng chương trình và học viên phải tích lũy được;

b) Học phần tự chọn là học phần bao gồm những kiến ​​thức cần thiết nhưng sinh viên có thể lựa chọn theo hướng dẫn của nhà trường để đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo hoặc chọn học tích lũy đủ các môn học. cụ thể cho từng chương trình.

Xem thêm bài viết hay:  Tuyệt chiêu biến lens bình dân trở thành lens chuyên nghiệp

3. Tín chỉ được dùng để tính khối lượng học tập của sinh viên. một tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 – 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, luận văn tốt nghiệp.

Đối với các môn học lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để được tính tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ làm việc riêng.

Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ của từng môn học cho phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

4.4. Hiệu trưởng quy định cách tính số giờ dạy của giảng viên đối với các học phần trên cơ sở số giờ dạy trên lớp, số giờ thực hành, thực tập, số giờ tự học. khối lượng học tập cho học sinh, và nhận xét đánh giá. kết quả tự học của sinh viên và số giờ tiếp xúc với sinh viên ngoài giờ lên lớp.

5. Một tiết học kéo dài 50 phút.

Hồ sơ tài liệu trường trung cấp bách khoa TP.HCM xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Quyết định #Quyết định #Không. #17VBHNBGDĐT

Bạn thấy bài viết Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

Viết một bình luận