Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Hình Ảnh về: Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Video về: Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Wiki về Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ –

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Vào ngày 19/12/2019 Tổng liên đoàn đã ban hành Quyết định 1910/QĐ-TLĐ về việc Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Sau đây là nội dung của văn bản, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆT NAM——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Bạn đang xem: Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Số: 1910/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH 1910/QĐ-TLĐ

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định cụ thể về tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công việc tài chính công đoàn trong tình hình mới;

Theo đề xuất của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị quản lý công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Ban Tổ chức TW;– Văn phòng TW Đảng; Ban Dân vận TW;– Bộ Tài chính;– Các Ủy viên ĐCT-TLĐ;– Lưu Văn thư TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCHCHỦ TỊCHBùi Văn Cường

QUY ĐỊNH

VỀ THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

Nhân vật vận dụng là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

1. Tài chính công đoàn cơ sở là một bộ phận của tài chính công đoàn, được sử dụng cho hoạt động thực hiện công dụng, nhiệm vụ được giao của công đoàn cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Liên đoàn).

2. Căn cứ cơ chế chi phí tài chính của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và thực tiễn hoạt động của đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy chế chi phí nội bộ để thực hiện.

3. Công đoàn cơ sở phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo phân cấp của Tổng Liên đoàn. Chi đúng nhân vật, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, sáng tỏ, thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguồn thu tài chính công đoàn

1. Thu kinh phí công đoàn:

– Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định cụ thể về tài chính công đoàn.

– Thu kinh phí công đoàn của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

2. Thu đoàn phí công đoàn:

Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng thực hiện quy định theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

3. Thu khác:

Nguồn thu khác thực hiện theo Khoản 4, Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:

– Kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp sắm sửa phương tiện hoạt động công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, thăm quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi… của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, lao động (sau đây gọi chung là đoàn viên công đoàn và người lao động) và một số hoạt động nhằm động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn và người lao động; hỗ trợ của các tổ chức, tư nhân trong và ngoài nước cho công đoàn cơ sở.

– Thu từ hoạt động văn hóa, thể thao; nhượng bán, thanh lý tài sản; thu lãi tiền gửi, cổ tức; thu hồi khoản chi sai từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được duyệt,..

Xem thêm bài viết hay:  Những hình thức nạp tiền trên HocMai và cách thực hiện

Điều 5. Nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng và phân bổ nguồn kinh phí cho các khoản mục chi

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỉ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

2. Phân bổ nguồn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi:

a) Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn ko quá 30%. Nếu chi ko hết thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm nhân vật, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho thích hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

b) Chi quản lý hành chính 10%.

c) Chi hoạt động phong trào 60%

Việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động phong trào do công đoàn cơ sở quyết định, ưu tiên chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, chi tăng trưởng đoàn viên công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chi tập huấn cán bộ.

Trong đó chi hỗ trợ du lịch 10% của chi hoạt động phong trào. Trường hợp cần điều chỉnh tăng tỉ lệ chi hỗ trợ du lịch, công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở xem xét, quyết định nhưng tối đa ko quá 20% của chi hoạt động phong trào.

3. Nguồn thu khác của công đoàn cơ sở do công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi.

Điều 6. Chi tài chính công đoàn cơ sở

1. Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương:

– Lương, phụ cấp và các khoản đóng BHXH, BHYT… của cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn ở cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

– Lương, phụ cấp của cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài nhà nước thực hiện theo Quy định của Tổng Liên đoàn.

Khuyến khích công đoàn cơ sở Doanh nghiệp cổ phần vận dụng cơ chế tiền công theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.

2. Chi quản lý hành chính:

– Chi hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận.

– Chi Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu, nước uống…

– Chi sắm văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc, tu sửa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, tiền bưu phí, thông tin liên lạc, công việc phí, nước uống, tiếp khách.

3. Chi hoạt động phong trào:

3.1. Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động:

– Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, người trực tiếp sẵn sàng giúp công đoàn cơ sở tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền công, thang bảng lương, quy chế trả lương, thưởng; xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ký thỏa ước lao động tập thể; khắc phục tranh chấp lao động; tham gia các cơ chế chính sách của Nhà nước có liên quan tới quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động và rà soát, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động.

– Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở lúc thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, kết thúc hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chuyển làm việc khác nhưng thu nhập giảm.

– Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức đình công theo quy định của pháp luật, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động bị chủ sử dụng lao động kết thúc hợp đồng lao động trái pháp luật, chuyên làm việc khác nhưng thu nhập giảm.

– Chi án phí, chi phí tố tụng khác lúc công đoàn tổ chức khởi kiện.

3.2. Chi tăng trưởng đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:

– Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; gặp mặt, trao đổi với người sử dụng lao động về hoạt động công đoàn, tăng trưởng đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn ba mẹ dạy bé đúng cách với bộ đồ dùng học toán lớp 1

– Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho đoàn viên công đoàn, người lao động và cán bộ công đoàn trực tiếp gặp mặt, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

– Chi tổ chức kết nạp đoàn viên, thành lập ra mắt công đoàn cơ sở, khen thưởng cho các tư nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động thành lập công đoàn cơ sở.

– Chi các hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nhận định phân loại đoàn viên; phân loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; tổ chức bồi dưỡng cho công đoàn bộ phận, tổ công đoàn về hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, khen thưởng xây dựng công đoàn vững mạnh.

3.3. Chi tuyên truyền:

– Chi sắm sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Bảo hộ Lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động… phục vụ cho công việc tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

– Rót vốn giấy, bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

3.4. Chi tổ chức phong trào thi đua:

– Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, tư nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

– Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

3.5. Chi tập huấn cán bộ:

– Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

– Rót vốn sắm tài liệu, tiền công việc phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

– Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

– Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật… do công đoàn cơ sở tổ chức.

– Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp tập huấn, tập huấn.

3.6. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

a) Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao:

– Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi tổ chức cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

– Chi hỗ trợ sắm sửa phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

– Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các đơn vị quản lý trên cơ sở tổ chức; chi khen thưởng tập thể, tư nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

b) Chi hỗ trợ du lịch:

Chi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch.

3.7. Chi tổ chức các hoạt động về giới và đồng đẳng giới:

– Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, đồng đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

– Chi hỗ trợ sắm đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, vườn trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi vườn trẻ, học mẫu giáo.

– Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

– Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

(Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Công an Nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

3.8. Chi thăm hỏi, trợ cấp:

a) Chi thăm hỏi:

– Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ của đoàn viên công đoàn.

– Chi thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp tết cựu truyền; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn lúc thôi ko tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Xem thêm bài viết hay:  Xem tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ ngày 04-07-2016 đến ngày 10-07-2016

b) Chi trợ cấp:

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp vấn đề do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, hỏa thiến, bệnh tật hiểm nghèo gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn giữa đoàn viên công đoàn và nhân vật ko phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

3.9. Chi động viên, khen thưởng:

– Rót vốn thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.

– Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

– Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

– Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu.

– Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công việc thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

3.10. Chi hoạt động khác:

– Chi cho các hợp tác viên có nhiều đóng góp tương trợ cho hoạt động công đoàn.

– Giúp đoàn viên công đoàn và người lao động các đơn vị khác bị thiên tai bão lụt, tai nạn, tác động chất độc màu da cam.

Điều 7. Phân biệt một số khoản chi của công đoàn cơ sở

1. Tổ chức phong trào thi đua, học văn hóa, hoạt động văn hóa, thể thao, thăm quan du lịch, phúc lợi của người lao động và chăm lo, tổ chức các hoạt động cho con của người lao động là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ của cơ quan, đơn vị để chi theo Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012.

2. Phương tiện hoạt động của công đoàn cơ sở do chủ doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ (ko thu tiền) theo Điều 24, Luật Công đoàn năm 2012.

3. Trách nhiệm thu chi nhập tăng thêm cho cán bộ công đoàn của doanh nghiệp:

– Tiền công trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp Nhà nước do doanh nghiệp chi trả theo Khoản 5, Điều 24 Luật Công đoàn năm 2012; Quy định của Ban Bí thư Trung ương và hướng dẫn của của cơ quan công dụng.

– Tiền công trả theo kết quả sản xuất kinh doanh đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài Nhà nước thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi phí nội bộ của đơn vị.

4. Phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch công đoàn cơ sở nếu nguồn khác đã chi thì tài chính công đoàn ko chi.

5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động đồng đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hoạt động kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng đời sống văn hóa người lao động ở các khu công nghiệp do doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi theo quy định của Nhà nước và các cơ quan công dụng liên quan.

Chương III

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Quản lý, rà soát, giám sát tài chính công đoàn

1. Quản lý tài chính công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên đoàn.

2. Ủy ban Rà soát công đoàn cơ sở có trách nhiệm rà soát việc xây dựng, thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở hàng năm.

3. Dự toán, quyết toán thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải công khai theo quy định của Tổng Liên đoàn.

4. Thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở phải được phản ảnh đầy đủ vào sổ kế toán và chịu sự giám sát của đoàn viên công đoàn và người lao động tại đơn vị.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

– Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định này được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn.

– Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn lúc vi phạm trong việc thu, chi, quản lý tài chính công đoàn tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đăng bởi: TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Quyết #định #1910QĐTLĐ

Bạn thấy bài viết Quyết định 1910/QĐ-TLĐ có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quyết định 1910/QĐ-TLĐ bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Quyết định 1910/QĐ-TLĐ

Viết một bình luận