Quy định 05-QĐi/TW

Bạn đang xem: Quy định 05-QĐi/TW tại aulacschool.vn

Quy định 05-QĐi/TW

Ngày 28/8/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 05-QĐi/TW về kết nạp Đảng đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Theo đó, quần chúng vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình nhưng có nguyện vọng vào Đảng vẫn được kết nạp khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị;
  • Phải là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, được đông đảo quần chúng nhân dân, được cấp ủy đảng nơi công tác và nơi cư trú đánh giá cao về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm với doanh nghiệp. Nghiệp chướng. Mọi người;
  • Phải phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba, 36 tháng đối với trường hợp sinh con thứ tư, kể từ ngày sinh đến ngày hội nghị xét đơn xin vào Đảng.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG—

Bạn đang xem: Quy định 05-QĐi/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—–

Số: 05-QĐi/TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

QUY ĐỊNH 05-QĐi/TW

CHẤP NHẬN VI PHẠM VỀ DÂN SỐ VÀ LƯƠNG CHO ĐẢNG

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII;

– Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 14 tháng 01 năm 1993 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

– Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới,

Ban Bí thư quy định một số điểm về kết nạp lại đảng viên đã ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình vào Đảng như sau:

Điều 1. Người thao túng

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền xét kết nạp lại Đảng đối với Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, kết nạp ồ ạt, vi phạm. . chính sách dân số và KHHGĐ có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Cách xem lịch sử đấu LOL trên Web đơn giản dễ làm

Điều 2. Các trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số (tỷ suất chết nhỏ hơn hoặc bằng). tỷ lệ) theo quy định. xác định tại Thông báo chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con đầu lòng nhưng sinh con thứ ba trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã sinh con thứ hai thì sinh từ hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba trở lên, nếu vào thời điểm sinh con chỉ có một người con đẻ còn sống, kể cả con đẻ được nhận làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con đều bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không di truyền đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc trung ương xác nhận.

6. Hai vợ chồng có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc sinh hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đều có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng đối với trường hợp hai người đã có với nhau từ hai con trở lên và những con đó còn sống.

7. Phụ nữ không có chồng nhưng sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19 tháng 01 năm 1989 (ngày Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách, kế hoạch dân số và gia đình có hiệu lực).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn nếu đã thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên). ).

Điều 3. Những trường hợp không được xét kết nạp lại và kết nạp Đảng

1. Đảng viên sau khi bị khai trừ Đảng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Xem thêm bài viết hay:  Tất tần tật thông tin về Chèo Sup không nên bỏ qua

2. Quần chúng có hành vi vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình thuộc trường hợp sinh con thứ năm trở lên.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền kết nạp lại Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình

1. Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình chỉ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện do Điều lệ Đảng và các quy định khác quy định. Quy định. các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, được đông đảo quần chúng nhân dân, được cấp ủy nơi công tác và cư trú, các tổ chức đoàn thể nơi đồng chí là đảng viên đánh giá cao. nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con. Sinh. . ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp Đảng.

2. Việc kết nạp lại đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. sự cho phép. . huyện ủy (hoặc tương đương) để quyết định kết nạp.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm quyền kết nạp Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

1. Quần chúng vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình chỉ được xem xét, kết nạp vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương. . yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, được đông đảo quần chúng nhân dân, được cấp ủy nơi công tác và sinh hoạt, các tổ chức đoàn thể nơi đồng chí là đảng viên đánh giá cao. nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày sinh con. Sinh. . từ ngày sinh đến ngày họp xét đơn vào Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Ngô Quyền kéo quân ra bắc nhằm mục đích gì?

2. Việc kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng do ban thường vụ huyện uỷ (hoặc tương đương) xem xét, quyết định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng có liên quan ở Trung ương theo dõi, tổng kết việc thực hiện Quy định này. Kịp thời kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những vấn đề mới hoặc chưa phù hợp.

2. Các tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình triển khai thực hiện Quy định này và định kỳ hàng năm báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện. thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư khóa XI.

Quy định này được áp dụng rộng rãi cho tất cả các chi bộ và đảng viên.

Nơi nhận: – Các tỉnh ủy, thành ủy, – Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, – Đảng ủy các đơn vị sự nghiệp trung ương, – Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ Đoàn,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

BAN AN NINH MỸ

Trần Quốc Vượng

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Quy định 05-QĐi/TW đã giải quyết được vấn đề bạn đang tìm kiếm chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm về Quy định 05-QĐi/TW bên dưới để aulacschool.vn thay đổi nhé. & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Văn học#Chế định#05QĐiTW

Bạn thấy bài viết Quy định 05-QĐi/TW có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Quy định 05-QĐi/TW bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Quy định 05-QĐi/TW

Viết một bình luận