Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất tại aulacschool.vn

Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh viễn thông gồm những gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh viễn thông? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh viễn thông? Trình tự, thủ tục trả lại giấy phép kinh doanh viễn thông

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng đã tạo ra làn sóng mới tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống, mọi lĩnh vực. Trong đó, ngành viễn thông, một ngành kinh tế – kỹ thuật gắn liền với khoa học và công nghệ, là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngành viễn thông Việt Nam cũng đang dần khẳng định mình với nhiều thành tựu.

Khi bạn kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp giấy phép mà giấy phép bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Bài viết hướng dẫn bạn soạn hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh viễn thông và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7:

1. Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông gồm những gì?

Giấy phép viễn thông thương mại bao gồm:

a) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng có thời hạn không quá 15 năm cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng;

b) Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ không có hạ tầng mạng.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông khi Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cũ có vấn đề. . . Chủ đề không thể tiếp tục được sử dụng.

Đơn xin trả lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được lập làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh viễn thông. Giấy phép kinh doanh cũ của họ gặp rắc rối với pháp luật.

2. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh viễn thông:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc—

………, tháng ngày năm..

TRÁCH NHIỆM TRẢ LỜI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Kính gửi: Cục Viễn thông

– Theo quy định của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Nghị định số…………..ngày…tháng…. của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Thông tư số…/…… ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông;

– (Tên doanh nghiệp) đề nghị cấp lại Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………….(1)

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng(hay nhất)

2. Địa chỉ trụ sở chính: (2):……

3. Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: … cấp trước…… ngày … tháng … … ngày …

4. Điện thoại: …………. Fax:…………Website…………………….

Phần 2. Mô tả tóm tắt hồ sơ cấp lại

1. Đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Giấy phép (3) số: …. ngày …. Có lẽ….

2. Lý do cấp lại:

chết

xoay

đốt cháy

tiêu hủy dưới hình thức khác (ghi rõ)

Phần 3. Cam kết

(4) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Người nhận:

– Như trên;

………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị trả lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:

– Trong đơn ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần số vô tuyến điện, cấp giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông trong mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần số vô tuyến điện. số đài. số trạm. số trạm)

+ Cục Viễn thông đang xem xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép hỗ trợ các dịch vụ viễn thông khác, trừ các dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

(1) Bạn điền tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư bằng chữ in hoa.

(2) Địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư.

(3) Bạn viết tên giấy phép.

(4) Bạn điền tên doanh nghiệp bạn đã thực hiện.

4. Trình tự, thủ tục trả lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông:

Trình tự thực hiện

Trường hợp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông còn giá trị sử dụng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh đến Cục Viễn thông. .

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Viễn thông có trách nhiệm:

+ Xét cấp lại giấy phép viễn thông đối với giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục trưởng Cục Viễn thông (đối với loại giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số này) . cái này). Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT);

+ Trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp lại Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông (đối với Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền thiết lập mạng viễn thông công cộng); cộng). cộng). băng tần số vô tuyến điện, cấp giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần số vô tuyến điện trên cơ sở văn bản thẩm định của Cục Viễn thông)

Xem thêm bài viết hay:  Các ý tưởng may giày vải xinh xắn cho bé từ đồ có sẵn

Đang làm:

– Nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính về Cục Viễn thông

– Nộp trực tuyến (Cục Viễn thông sẽ hướng dẫn cụ thể khi điều kiện kỹ thuật cho phép).

Thành phần hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông (Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng Mẫu 04/GPKDVT tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn khắc phục: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định theo quy định sau: + Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, thu hồi Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần vô tuyến điện và cấp Giấy phép hỗ trợ dịch vụ công ích. dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng sử dụng băng tần vô tuyến điện. băng nhóm)

+ Cục Viễn thông đang xem xét cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép hỗ trợ các dịch vụ viễn thông khác, trừ các dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn thông

Kết quả thực hiện: Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Lệ phí: Ko

Cơ sở pháp lý:

– Luật Viễn Thông 2009

– Nghị định số 25/2011/NĐ-CP

– Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT

Điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông

Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;

b) Có đủ năng lực tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;

c) Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy định về tài nguyên, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông; ; cây thông; công nghệ, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;

đ) Thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh hạ tầng viễn thông, an ninh thông tin.

Thu hồi giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, ra quyết định hủy bỏ giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh. dịch vụ được Bộ hỗ trợ nếu doanh nghiệp có hành vi gian dối, hỗ trợ khai man thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông, đề nghị cấp mới, đề nghị cấp, thay thế điểm hỗ trợ dịch vụ viễn thông. thay đổi, xin gia hạn giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông. để được cấp phép.

Cục Viễn thông ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở Cục giải trình nếu doanh nghiệp thực hiện không đúng nội dung quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ. . dịch vụ viễn thông được cung cấp. sau 02 (hai) năm kể từ ngày được cấp giấy phép hoặc doanh nghiệp không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng hỗ trợ các dịch vụ viễn thông theo giấy phép được cấp trong 01 (một) năm liên tục. Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đã cam kết trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình hoặc giải trình không thỏa đáng, Cục Viễn thông ra quyết định thu hồi. giấy phép lái xe. hỗ trợ dịch vụ, dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Bộ cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Thuế tổng giá trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì ? Thuế tổng giá trị Gia Tăng Tiếng Anh Là Gì

Cục Viễn thông ra quyết định hủy bỏ giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Bộ cấp sau khi nhận được quyết định. . . . của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp được cấp phép vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Viễn thông;

b) Hoạt động trái với giấy phép viễn thông được cấp gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Cục Viễn thông ra quyết định hủy bỏ Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Cục cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Giấy phép hỗ trợ dịch vụ viễn thông do Bộ cấp trong trường hợp ngừng kinh doanh . . . hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông quy định trong giấy phép đã được cấp và đã làm thủ tục ngừng mọi hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài đăng Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất có khắc phục được vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu chưa hãy góp ý thêm về Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh. dịch vụ viễn thông mới nhất dưới đây để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mới nhất

Viết một bình luận