Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu biên bản tiếp nhận đơn đặt hàng dịch vụ công mới nhất tại aulacschool.vn

Hồ sơ chấp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công phi thương mại gồm những gì? Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích? Hướng dẫn soạn thảo văn bản chấp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích phi thương mại? Đặt hàng cung ứng dịch vụ công, sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước?

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang ngày càng tăng cường cung ứng dịch vụ hành chính công theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ hành chính công nhằm tăng chất lượng dịch vụ hành chính công, để người dân ngày càng chủ động hơn. hài lòng hơn với dịch vụ. họ nhận được Lệnh Công vụ, lệnh này phải thông qua lệnh chấp nhận, lệnh này phải bằng văn bản. Bài viết này hướng dẫn bạn lập biên bản tiếp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích phi thương mại và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Hồ sơ chấp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công phi thương mại gồm những gì?

Sự nghiệp công ích là sự nghiệp phục vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nhiều năm kinh nghiệm đào tạo; dược phẩm; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông, tạp chí; khoa học và Công nghệ; kinh tế và các ngành khác.

Nghiệm thu là quá trình thẩm định, nghiệm thu, nghiệm thu công trình và sẵn sàng khởi công, giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng thành phẩm, dự án, dịch vụ trước khi triển khai đến người dùng.

Biên bản nghiệm thu đơn hàng dịch vụ là văn bản được dùng làm chứng từ pháp lý cho việc nghiệm thu đơn hàng dịch vụ giữa hai bên, do hai bên lập. Văn bản bao gồm các thông tin được hai bên cùng chấp nhận và làm cơ sở cho các phát sinh sau này.

2. Mẫu văn bản chấp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích phi thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

…, ngày…. năm tháng….

NHẬN ĐẶT HÀNG

Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số // NĐ-CP của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

Căn cứ Quyết định số… của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan điều hành cấp dưới được ủy quyền về việc đặt hàng dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập…

Căn cứ Nghị định nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước…

Liên lạc ……

Hôm nay, ngày… tháng… năm… chúng tôi gồm có:

Xem thêm bài viết hay:  Khôn khéo hơn trong giao tiếp, ứng xử qua những câu ca dao, tục ngữ giàu giá trị!

– Đại diện cơ quan, tổ chức đặt hàng:

+ Ông/Bà……, chức vụ…

+ Ông/Bà……., chức vụ……

+……

– Đại diện đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng…

+ Ông/Bà……, chức vụ……

+ Ông/Bà……, chức vụ……

+…

Hai bên thống nhất nhận đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Danh mục dịch vụ, sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ công ích đặt hàng.

b) Số lượng, khối lượng dịch vụ hành chính công được nghiệm thu.

c) Chất lượng dịch vụ công, sự nghiệp.

d) Giá đầu tiên, giá đặt hàng trong quyết định đặt hàng.

đ) Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

e) Lập dự toán giá thành của đơn hàng theo quyết định đặt hàng.

g) Thanh toán chi phí đặt hàng (cụ thể theo số lượng, khối lượng thực tế hiện nay, từng thời điểm và theo đơn giá, giá đặt hàng hoặc đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ).

h) Kinh phí còn được cấp hoặc kết dư nộp ngân sách nhà nước.

i) Các nội dung khác (nếu có).

* Ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

* Ý kiến ​​của tổ chức phi thương mại xác nhận đơn hàng.

2. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên).

ĐẠI DIỆN LIÊN ĐOÀN QUỐC GIA

(Đã ký và đóng dấu)

Họ và tên

ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Đã ký và đóng dấu)

Họ và tên

3. Hướng dẫn soạn thảo văn bản chấp thuận đặt hàng dịch vụ công ích phi thương mại:

Văn bản chấp nhận đặt hàng cung ứng dịch vụ công là văn bản hành chính nên khi soạn thảo phải được trình bày khoa học, rõ ràng và đầy đủ.

Đại diện cơ quan, tổ chức đặt hàng và đại diện đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng phải ghi rõ họ tên, chức vụ vào biên bản.

4. Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước:

Điều kiện đặt hàng cung ứng dịch vụ công, sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ nhất, đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính cấp trên đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục quy định tại Khoản 1 Điều này. 1 Cái này. quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này khi đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

Thứ hai, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan có thẩm quyền công bố làm cơ sở đặt hàng;

Thứ ba, các điều kiện đặt hàng khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Xem thêm bài viết hay:  Cha đẻ Internet kêu gọi ‘cứu net’

Thứ hai, đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập khác theo danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này khi phục vụ đồng thời các điều kiện sau:

Thứ nhất, các đơn vị cung ứng dịch vụ công phi thương mại khác phải đăng ký ngành, nghề phù hợp với việc cung ứng dịch vụ công phi thương mại được đặt hàng; có đủ năng lực tài chính, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động để phục vụ yêu cầu đặt hàng. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập khác được đặt hàng hoạt động trong lĩnh vực được Nhà nước cấp phép phải phục vụ thêm điều kiện là đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp phép. theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Thứ hai, loại dịch vụ công phi thương mại có tính đặc thù do liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chỉ có một nhà cung cấp đăng ký;

Thứ ba, danh mục dịch vụ sự nghiệp công có định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn giá, mức giá dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan có thẩm quyền công bố làm cơ sở đặt hàng;

Thứ ba, điều kiện đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định cụ thể (nếu có) quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. .

Thứ tư, trường hợp đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Thứ năm, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước và sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Phụ lục I Nghị định này thực hiện phương thức đặt hàng, nhưng vẫn khuyến khích áp dụng hình thức dịch vụ sự nghiệp công. dịch vụ công cộng. gọi món.

– Đặt hàng dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Về mẫu đơn đặt hàng

a) Việc đặt hàng của đơn vị sự nghiệp công được thực hiện theo hình thức sau: Quyết định của cơ quan hành chính cấp trên đặt hàng đơn vị sự nghiệp công trực tiếp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân hàng. ; sổ nhà nước (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Việc đặt hàng của đơn vị sự nghiệp công lập khác phải thực hiện theo mẫu: Hợp đồng đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này).

Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng theo danh mục quy định tại Phụ lục I thông báo kèm theo Nghị định này.

Về nội dung đơn hàng

Thứ nhất, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng;

Xem thêm bài viết hay:  Nên chọn app học Toán cấp 1 miễn phí hay trả phí cho con? Và top 5 ứng dụng uy tín nhất hiện nay

Thứ hai, chất lượng dịch vụ công, sự nghiệp (theo tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành);

Thứ ba, Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành;

Thứ tư, đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giá và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Thứ năm, dự toán chi phí đặt hàng (đối với trường hợp đặt hàng từ một đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc giá trị hợp đồng (đối với trường hợp ký thỏa thuận đặt hàng với đơn vị sự nghiệp công lập khác), cụ thể từ các nguồn sau:

– Ngân sách nhà nước đặt hàng (theo giá tính đủ chi phí) hoặc ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí chưa tính trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (nếu giá chưa tính đủ chi phí).

– Nguồn phí được để lại để chi cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

– Thu dịch vụ hành chính công theo giá dịch vụ hành chính công do Nhà nước quy định.

– Các nguồn khác (nếu có).

Thứ sáu, Phương thức thanh toán và sắp xếp;

Thứ bảy, phương thức nghiệm thu, bàn giao thành phẩm;

Thứ tám, Quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Chín là, Quyền và nhiệm vụ của cơ quan đặt hàng;

Thứ mười, Ngoài ra, thành viên hợp danh có thể bổ sung một số nội dung khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Ngoài nội dung đặt hàng quy định tại khoản 3 Điều này, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có thể bổ sung một số nội dung đặt hàng khác theo yêu cầu hành chính đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung đặt hàng. . theo quy định của pháp luật chuyên ngành. (nếu có).

Bạn đã xem bài viết Mẫu biên bản nghiệm thu đơn hàng cung ứng dịch vụ công mới nhất để khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm về Mẫu biên bản nghiệm thu đơn đặt hàng cung ứng dịch vụ. Dịch vụ sự nghiệp công mới nhất dưới đây để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung cho tốt hơn! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

Viết một bình luận