Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bán đấu giá và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất tại aulacschool.vn

Biên bản đấu giá là gì? Mẫu Biên bản bán đấu giá? Làm cách nào để thay đổi nhật ký đấu giá?

Thời gian qua, hoạt động đấu giá dưới sự quản lý của Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Pháp luật về hoạt động đấu giá cũng từng bước được hoàn thiện và trở thành hành lang pháp lý quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động đấu giá. Đấu giá được thực hiện khi hết chi phí hoặc đấu giá không thành và mọi trường hợp phải lập biên bản. Bài viết hướng dẫn bạn lập nhật ký đấu giá và cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Biên bản đấu giá là gì?

Đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại, trong đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người trả giá cao nhất. Hiện nay, pháp luật quy định các hình thức đấu giá như sau:

+ Trả giá bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá;

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

+ Đấu giá theo hình thức bốc thăm gián tiếp;

+ Đấu giá trực tuyến.

– Đấu giá ngang giá là trường hợp có người trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định về đấu giá không thành như:

a) Hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;

b) Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;

c) Có giá trả cao nhất nhưng vẫn thấp hơn giá khởi điểm nếu giá khởi điểm không được công khai và thực hiện đấu giá theo phương thức trả giá;

đ) Người trúng đấu giá không ký vào biên bản đấu giá. Người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản đấu giá được coi là từ chối ký thỏa thuận mua bán tài sản đấu giá hoặc từ chối mua tài sản đấu giá mà theo quy định của pháp luật là không chấp nhận kết quả đấu giá. . Giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã trả giá rút lại giá đã chấp nhận và không tiếp tục trả giá;

Đối với đấu giá theo phương thức đặt giá trực tiếp bằng đấu giá trực tiếp hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước cuộc đấu giá thì việc điều hành cuộc đấu giá kết thúc, thông báo người trúng đấu giá, cuộc đấu giá được tiếp tục và mở theo quy định của người đã trả giá trước đó giá bán.

Tại thời điểm thông báo giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá được tiếp tục và mở ra với người tiếp theo. giá của nhà thầu. Đấu giá viên quyết định trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

e) Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá;

Đối với đấu giá trực tiếp, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá, nhưng tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá, thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu người đó sát giá. kèm theo khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề đã nhận tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề kèm theo tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không nhận tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

g) Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại Điều 59 của Luật này.

Biên bản cuộc đấu giá là văn bản ghi lại diễn biến cuộc đấu giá như thời gian, địa điểm cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá, nội dung cuộc đấu giá, thông tin về người trúng đấu giá và các nội dung khác. của cuộc đấu giá. nội dung cụ thể về quyền và nghĩa vụ đấu giá. của đấu giá viên trong thời gian đấu giá.

Khoảng giá ban đầu được coi là bằng chứng cho thấy một cuộc đấu giá đã diễn ra đúng với thực tế nó đã diễn ra chứ không phải là bịa đặt (thông qua sự xác nhận của những người tham gia). tham gia đấu giá) làm cơ sở để sau này thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản đấu giá, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đấu giá.

2. Mẫu biên bản đấu giá:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền đấu giá số…… đã có hiệu lực. ký ngày…… giữa Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản với:

Hôm nay, ngày…….giờ…….ngày……tháng………………tại số….

Đường…………..huyện…….thành phố…….

I- Nhân vật tham gia:

1- Trung tâm dịch vụ đấu giá bất động sản:

– Ông (Bà)………… Chức vụ:…………. cái ghế

– Ông bà)……. Chức vụ:……. Thư ký

2- Phòng Công chứng Nhà nước số:…………..

Ông bà)…. Chức vụ:………

3- Bên ủy quyền bán đấu giá tài sản:

– Ông bà)……..

4- Người dùng tham gia đấu giá (có thêm danh sách)

-……..

-………….

5- Người được bên ủy quyền mời (nếu có):

-…….

-…….

II- Nội dung đấu giá:

1- Sau khi xem xét tư cách tham gia đấu giá của người sử dụng đấu giá, đấu giá viên công bố khai mạc cuộc đấu giá, giải thích nội quy cuộc đấu giá và trả lời các câu hỏi tại cuộc đấu giá.

2- Mô tả tóm tắt về tài sản đấu giá và công bố giá khởi điểm, cụ thể như sau:

-………….

3- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng giá trị tài sản:……. đồng/người.

4- Diễn biến các vòng đấu giá:

Họ và tên Vài người trong số họ giá đấu giá Ghi chú
Vòng 1 vòng 2 vòng 3 vòng 4 vòng 5 vòng 6
Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

5- Tuyên bố người trúng đấu giá tài sản là Ông (Bà):…….

Địa chỉ nhà:………

Người được trả lương cao nhất là……. Trong phiên đấu giá thứ hai…

6- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản yêu cầu Ông (bà) có tên nêu trên nộp ngay 10% của ………….. phần còn lại nộp đủ tại Trung tâm bán đấu giá tài sản trong thời hạn. …. .ngày kể từ ngày nhận tài sản trúng đấu giá trong thời hạn……ngày kể từ ngày nộp đủ tiền. Đối với số tiền trả trước là của bạn, sau khi thanh toán sẽ được tính vào giá mua tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà không nộp thì số tiền 10% đã nộp tổ chức sẽ sung vào công quỹ nhà nước theo quy định và chịu mọi chi phí cho cuộc bán đấu giá.

7- Người không trúng đấu giá tài sản được nhận lại tiền đặt trước ngay, mỗi người tại quầy thu ngân của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Biên bản kết thúc hồi…….giờ…….ngày, được đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi đúng và ký tên.

Đại diện Văn phòng Công chứng

Đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thư ký-Giám đốc

Bên ủy quyền và người được ủy quyền mời

Người dùng không thắng cuộc đấu giá Người dùng đã thắng cuộc đấu giá

Trước hết-……..

2-……………

3-………….

3. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bán đấu giá:

Nhập thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc đấu giá.

– Đối với người tham gia đấu giá: Người lập biên bản phải ghi chính xác những người có mặt tại cuộc đấu giá

+ Những người trong trung tâm dịch vụ đấu giá là ai, giữ chức vụ gì trong cuộc đấu giá (thông thường trung tâm dịch vụ đấu giá sẽ có chủ tọa và thư ký tham gia)

+ Nếu có Văn phòng công chứng tham gia thì bạn cũng phải điền đầy đủ họ tên, chức vụ của người này cũng như tên Văn phòng công chứng đó.

+ Nếu đấu giá viên có mặt thì bạn cũng phải ghi tên người đó vào nhật ký đấu giá.

+ Điền đầy đủ user tham gia đấu giá (bạn chú ý mục này, đối chiếu với số người tham gia lúc bắt đầu đấu giá để ghi chính xác, tránh nhầm lẫn). Cân nhắc rằng người dùng tham gia cuộc đấu giá này phải có danh sách đính kèm.

– Đối với nội dung đấu giá, trước hết cần tóm tắt diễn biến cuộc đấu giá, mô tả sơ lược về tài sản đấu giá, thông báo giá khởi điểm trong đó nêu rõ số tiền mà người tham gia đấu giá đã đặt. . trước. Tại phần này, bạn cũng phải điền đầy đủ và chính xác diễn biến của các vòng đấu giá đã diễn ra; thông tin của người trúng đấu giá (họ tên, địa chỉ liên hệ, giá trả,…). Biên bản ghi rõ số tiền người tham gia đấu giá còn phải nộp cho Trung tâm đấu giá và số tiền được nhận lại nếu không trúng đấu giá.

Những điều cần xem xét khi soạn thảo giao thức chào hàng

Biên bản cuộc đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá và đại diện của những người tham gia đấu giá. Bán đấu giá. giá bán. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản tiến hành thì biên bản cuộc đấu giá phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Chùa Pháp Hoa-miền đất Phật Hiền Hòa Giữa Chốn Sài Gòn Hoa Lệ

– Người trúng đấu giá từ chối ký vào biên bản đấu giá thì được coi là không chấp nhận ký vào hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá mà theo quy định của pháp luật thì đó là kết quả. kết quả tài sản đấu giá. Giá Bán đấu giá bất động sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Biên bản đấu giá có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản; trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì phải có biên bản có đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản.

Thủ tục sau khi đấu giá kết thúc

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc, tổ chức đấu giá tài sản phải ghi kết quả đấu giá tài sản vào Sổ đăng ký đấu giá tài sản và thông báo bằng văn bản cho người có tài sản biết. biết rôi. Đấu giá biết. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản tiến hành thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc, Hội đồng phải thông báo kết quả đấu giá tài sản bằng văn bản cho người có thẩm quyền. sự cho phép. thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá hoặc Hội đồng đấu giá tài sản gửi kết quả đấu giá, hình thức đấu giá và danh sách người trúng đấu giá cho người điều hành cuộc đấu giá. Bán đấu giá. Bán đấu giá. hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản và thực hiện các thủ tục có liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bạn đã tìm thấy bài viết Mẫu biên bản đấu giá và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất để khắc phục vấn đề bạn tìm hiểu chưa?, nếu chưa, mời bạn góp ý thêm về Mẫu biên bản đấu giá và hướng dẫn soạn thảo cụ thể. bên dưới để aulacschool.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website trường Trường THCS – THPT Âu Lạc

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Nguồn: aulacschool.vn

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Mẫu biên bản đấu giá thành và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Viết một bình luận