[FULL] Bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao nhanh tăng level

Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi” state=”close”]
[FULL] Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi

Hình Ảnh về: [FULL] Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi

Video về: [FULL] Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi

Wiki về [FULL] Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi

[FULL] Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên nhanh tăng màn chơi –

Bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên là phần bài mở rộng, phối hợp giữa các thì và nhiều loại câu khác trong ngữ pháp tiếng anh. Hãy cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc bổ sung và rèn luyện thêm trong bài học này!

Ngữ pháp thì hiện nay tiếp tục cơ bản

Để làm tốt các dạng bài tập thì hiện nay tiếp tục, bạn cần nắm được khái niệm, công thức, cách dùng và tín hiệu nhận mặt của thì qua phần tóm tắt dưới đây:

Khái niệm: Thì hiện nay tiếp tục biểu đạt 1 hành động đang xảy ra, kéo dài 1 khoảng thời kì ở hiện nay.

Cấu trúc: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

He is going to the bus station. (Anh đấy đang đi tới bến xe buýt).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

He isn’t going to the bus station. (Anh đấy đang ko đi tới bến xe buýt).

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Is he going to the bus station? (Anh đấy đang đi tới bến xe buýt phải ko?)

Cách dùng: 

VD: I am cooking dinner now. (Hiện giờ tôi đang nấu bữa tối).

VD: They are preparing the party. (Họ đang sẵn sàng bữa tiệc).

Xem xét: Công việc này được kéo dài trong nhiều ngày trước thời khắc tổ chức nên tại thời khắc nói có thể họ đang ko làm những việc để sẵn sàng cho bữa tiệc. 

VD: Nam’s family is going to travel to Quy Nhon tomorrow. 

(Gia đình Nam sẽ đi du lịch Quy Nhơn vào ngày mai).

At 6 a.m our couple are usually doing exercise. 

(Vợ chồng tôi thường tập thể dục vào lúc 6h sáng).

  • Diễn tả sự bực mình, khó chịu của người nói đối với 1 sự việc, hành động lặp lại nhiều lần.

Cách dùng này thường mang ý nghĩa tiêu cực và sử dụng các trạng từ với tần suất cao như: always (xoành xoạch), continually (liên tục), usually (thông thường).

VD: She is always coming late. (Cô đấy xoành xoạch tới muộn)

He is continually meeting late. (Anh đấy liên tục vào họp muộn).

Nowadays, people are using smartphones instead of telephones. 

Ngày nay, mọi người thường sử dụng smartphone thay vì điện thoại bàn.

Tom is working better. (Tom đang làm việc tốt hơn).

I’m reading a novel to the chapter when the main character is losing everything he has built. (Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết tới chương lúc nhân vật chính mất đi tất cả những gì anh đấy đã xây dựng).

Tín hiệu nhận mặt:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời kì: 

now (hiện nay, ngay lúc này)

at present (hiện nay) 

at the moment (tại thời khắc này)

right now (ngay hiện thời), v.v… 

hoặc các động từ có tính đề xuất, mệnh lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

Cách chia động từ trong thì hiện nay tiếp tục: 

Để chia động từ ở thì hiện nay tiếp tục, bạn cần thêm đuôi “ing” vào động từ chính trong câu theo các quy tắc dưới đây:

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

live => living

Kết thúc bằng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

tie => tying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân đôi phụ âm cuối và thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có nhiều hơn 2 âm tiết & dấu nhấn âm rơi vào âm tiết cuối cùng

Nhân đôi phụ âm cuối và thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)

Ứng dụng bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên 

Thì hiện nay tiếp tục tăng lên thường gặp trong khối tri thức ứng dụng để thi đại học khối D và các chuyên ngành yêu cầu tiếng anh buộc phải. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp 1 số ít bài tập khó trong các đề thi chứng chỉ TOEIC, Ielts.

Ôn thi đại học khối D hoặc chứng chỉ TOEIC (Part 5)

Là một phần tri thức quan trọng trong nội dung ôn thi Đại học và 1 phần trong bài thi TOEIC, bạn có thể bắt gặp khá nhiều câu về thì hiện nay tiếp tục dưới dạng 1 trong các loại câu dưới đây, chúng có thể là câu dễ hoặc khó tùy đề:

  • Câu thụ động, câu ước, câu hỏi đuôi, v.v… 

  • Các loại mệnh đề, câu phức yêu cầu bạn cho dạng đúng của 2 – 3 động từ đảm bảo sự hòa hợp giữa các thì trong 1 câu.

  • Câu có các trạng từ chỉ thời kì tương tự với thì tương lai gần, thì hiện nay đơn nhưng thực chất là hiện nay tiếp tục để rà soát khả năng phân biệt giữa các thì của bạn.

  • Câu đơn giản có tín hiệu của thì với các trạng từ chỉ thời kì như now, at the moment, at present,…

Xem thêm bài viết hay:  Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết của người Việt Nam

Chứng chỉ Ielts: Phần Speaking – Writing

Trong bài thi Ielts, thì hiện nay tiếp tục thường xuất hiện trong 3 phần:

  • Speaking part 1: Nói về sự thay đổi diễn ra gần đây, các dự kiến trong tương lai.

  • Speaking part 3: Bình luận về 1 câu nhận xét, ý kiến khách quan. 

  • Writing task 2: Trình diễn, trình bày sự nhất trí/ ko nhất trí đối với 1 câu nhận xét, 1 ý kiến nào đó.

Tổng hợp bài tập thì hiện tiếp tục tăng lên

Cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc thử sức với chuỗi bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên được tổng hợp dưới đây nhé! 

Một số bài tập thì hiện nay tiếp tục ôn thi đại học

Bài 1: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng thì hiện nay tiếp tục với các từ trong ngoặc:

1. It _______ (rain) heavily now.

2. My brother ______ (get) married next week.

3. He is late again. He always _______ (come) to class late.

4. She _______ (take) the exam tomorrow.

5. Look! It _______ (get) dark. Hurry up! It _______ (rain) in a few minutes.

6. Please don’t _______ (make) so much noise. I _______ (work).

7. I _______ (read) an interesting book at the moment. I will lend it to you when I’ve finished it.

8. Sarah _______ (work) this week? – No, she is on vacation.

9. The population of the world _______ (rise) very fast.

10. I _______ (work) on the project of reconstructing city at present.

11. She is on vacation in France. She _______ (have) a great time and doesn’t want to come back.

12. Tom _______ (look) for Ann. Do you know where she is?

13. I _______ (think) of my mother, who has devoted her whole life to our family. 

14. It is the time we turned on the central heating. It _______ (get) colder every day.

15. I _______ (go) out to get an evening paper.

Đáp án:

1. is raining

2. is getting

3. is always coming

4. is talking

5. is getting – is raining

6. am working

7. am reading

8. Is Sarah working

9. is rising

10. am working

11. is having

12. is looking

13. am thinking

14. is getting

15. am going – is raining

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu sau:

1. We can go out now. It _______ anymore.

A. isn’t raining              B. rains             C. has rained             D. has been raining

2. I _______ hungry. Let’s have something to eat. 

A. am feeling              B. have felt             C. feel              D. have been feeling

3. What is that noise? What  _______ ?

A. have been happening               C. have happened

B. is happening                             D. had happened

4. Look! That man over there _______ the same sweater as you.

A. has worn               B. is wearing               C. wears              d. have been wearing

5. Mary wasn’t happy with her new job at first, but she _____ to like it now.

A. begins             B. have begun              C. is beginning               D. have been beginning

6. Who_____at the door?

A. knock             B. is knocking               C. have been knocking               D. have knocked

7. It usually_____very much in that part of the United States.

A. is raining              B. rained                C. rains             D. have rained

Xem thêm bài viết hay:  Ban Cán Sự Đảng Là Gì

8. Look! That plane_____toward the airport. It is going to land.

A. flies             B. have flown                C. is flying                 D. will fly

9. Please don’t bother him now. He_____.

A. is working          B. has been working           C. had been working        D. was working

10. Mary usually_____me on Fridays, but she didn’t call last Friday.

A. have been calling             B. calls             C. is calling              D. have called

11. Ha never_____fishing in the winter but she always_____it in the summer.

A. goes – does         B. has gone – done         C. go – do          D. was gone – done

12. We can win only if we remain united, so we must support them the moment

they_____on strike.

A. will have gone             B. will go           C. go           D. went

13. Why are you putting on your coat? You_____out?

A. Do – go            B. Have – gone            C. Had – gone             D. Are – going

14. Look! A man_____after the train. He wants to catch it.

A. runs            B. have been running             C. will run             D. is running

15. I_____an interesting book at the moment. I will lend it to you when I_____it.

A. am reading – have finished                 B. read – am finishing

C. have read – am finishing                     D. read – will finish

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. B 

5. C

6. B

7. C

8. C

9. A

10. B

11. A

12. C

13. D

14. D

15. A

Xem thêm: Tổng hợp bài tập thì hiện nay tiếp tục giúp bạn đạt điểm 10/10

Bài tập hiện nay tiếp tục Part 5 TOEIC 

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn TOEIC. (Ảnh: Tác giả)

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C hoặc D để tìm câu trả lời đúng cho các câu sau:

1. Hoang_____his email four times a week in order not to miss anything important.

A. checks            B. will check            C. is checking              D. check

2. Nowadays, people_____social networks with more and more caution.

A. uses            B. are using              C. used             D. use

3. At the moment, my sister_____her homework, my brother_____games.

A. is making – is playing              B. is doing – is playing

C. does – plays                            D. makes – is playing

4. It’s 7.00 p.m. now and we_____meal together. We usually_____dinner at that time.

A. have – eat B. have – are eating C. are having – eat D. are having – are eating

5. Hoang and Phong_____football as they’re having class now.

A. don’t play            B. are playing            C. doesn’t play            D. aren’t playing

6. Who_____the guitar in that room, Hoa?

A. playing              B. is playing              C. play             D. plays

7. I’m sorry. Lan is busy now. She_____her document on the second floor.

A. are checking              B. check              C. checks             D. is checking

8. David_____the TV set at the moment. He_____at it for one hour or so.

A. is repairing/ has worked                           B. repairs/has been working

C. has repaired/has been working               D. repairs/worked

9. David_____his hands. He just_____the TV set.

A. washes/has just repaired                           B. is washing/has just been repairing

C. is washing/ has just repaired                     D. has washed/ has just repaired

10. Why_____?_____you his anecdotes?

A. are you laughing/has Jim told                   B. are you laughing/has Jim been telling

C. have you laughed/ has Jim told                D. have you laughed/ has Jim been telling

Xem thêm bài viết hay:  Mách bạn kinh nghiệm phá đảo thiên đường ẩm thực tại chợ Hội An

Đáp án

1. A

2. D

3. B

4. C

5. D

6. B

7. D

8. A

9. C

10. B

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. My father………..about the way I behave.

A. always complained

B. always complains

C. has always complains

D. is always complaining

2. I’m sorry I can come. I…………my school friend tomorrow.

A. see              B. will see              C. am seeing                D. have seen

3. We…………a party next Saturday. Can you come? 

A. will have               B. are having               C.have               D. will have had

4. The result of the research……………that, presently, several East Asian countries………..rapidly.

A. have indicated – were developing

B. indicate – are developing

C. are indicated – have been developing

D. had indicated – developed

5. “What are you doing under the desk?” – “I…………to find my pen.”

A. tried            B. try            C. have tried             D. am trying

6. We’ve won a holiday for two to Florida. I………….my mum.

A. am taking             B. have taken             C. take            D. will take

7. -”Is this raincoats yours?”

– “No. Mine………….there behind the door.

A. is hanging              B. has hung               C. hangs              D. hung

8. I don’t really work here. I………..until the new secretary arrives.

A. just help out             

B. have just helped out 

C. am just helping out     

D. will just help out

9. How’s the weather?

A. It rain             B. It’s rain              C. It’s raining               D. It rainy

10. Keep silent! The baby………..

A. sleeps            B. is sleep              C. sleeping               D. is sleeping

Đáp án

1. D

2. C

3. B

4. B

5. D

6. A

7. A

8. C

9. C

10. D

Mẫu câu hỏi thì hiện nay tiếp tục trong IELTS Speaking Part 1

Mẫu câu hỏi đề thi Ielts Part 1 sử dụng thì HTTD. (Ảnh: Tác giả)

Trong phần này, Trường THCS – THPT Âu Lạc gợi ý 1 số đề bài thường gặp giúp bạn chủ động sẵn sàng câu trả lời thích hợp, tốt nhất cho mình.

1. Work or Study

Do you work or study?

What subject are you studying? Why?

What subject do you like most?

Do you like your work?

Why did you choose to work in this field?

2. Sports

Do you like playing sports?

What sport are popular in your country?

Do you think it is important to play a sport?

3. Home/Accommodation

Where are you living now?

How long have you been living there?

Which room do you like most in your house?

4. Leisure Time/Hobby

What do you do in your không tính phí time?

Do you think hobbies are important?

Which hobby do you like to try in the future?

5. The place you live in

Do you live in the city or in the countryside?

Have you ever lived in the countryside?

What kind of city do you like?

Do you prefer the city or the countryside?

Ngoài các chủ đề trên, Ielts cũng đã cập nhật thêm 1 số đề bài mới về: mobile app, handwriting, housework, weather, robot, tea or coffee, fish, haircut, losing/ finding, stage of life, recycle, colour, garden/ park, headphones.

Tổng hợp bài tập thì hiện nay tiếp tục tăng lên trên đây sẽ giúp bạn học luyện tập thành thục và dễ dàng ghi nhớ, nắm vững tri thức về thì quan trọng này. Các bạn hãy nhớ ôn tập thường xuyên cùng Trường THCS – THPT Âu Lạc nhé!

[rule_{ruleNumber}]

#FULL #Bài #tập #thì #hiện #tại #tiếp #diễn #nâng #cao #nhanh #tăng #màn chơi

Bạn thấy bài viết [FULL] Bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao nhanh tăng level có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về [FULL] Bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao nhanh tăng level bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: [FULL] Bài tập thì hiện tại tiếp diễn nâng cao nhanh tăng level

Viết một bình luận