Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Hình Ảnh về:Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Video về:Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Wiki vềBảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN –

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Để sẵn sàng hành trang vững chắc cho các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1, ngoài sẵn sàng tâm lý, các bậc phụ huynh cần rèn luyện cho các nhỏ kỹ năng kỹ năng đọc, cách đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1.

Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN là tài liệu vô cùng hữu ích cho các bậc phụ huynh dạy trẻ đánh vần tiếng Việt tại nhà, thích hợp cho cả các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1 và học trò lớp 1. Đây chính là nền tảng, bước khởi đầu khá quan trọng để các nhỏ làm quen với Tiếng Việt. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm ứng dụng Dạy Tiếng Việt 1 – Phần học vần để hỗ trợ quá trình giảng dạy được tốt hơn.

Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệ

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau.

c; k; q đều đọc là “cờ”

Vần Cách đọc Vần Cách đọc
gì – gi huyền gì uôm uôm – ua – m – uôm
iê, yê, ya đều đọc là ia uôt uôt – ua – t – uôt
đọc là ua uôc uôc – ua – c – uôc
ươ đọc là ưa uông uông – ua – ng – uông
iêu iêu – ia – u – iêu ươi ươi – ưa – i – ươi
yêu yêu – ia – u – yêu ươn ươn – ưa – n – ươn
iên iên – ia – n – iên ương ương – ưa – ng – ương
yên yên – ia – n – yên ươm ươm – ưa – m – ươm
iêt iêt – ia – t – iêt ươc ươc – ưa – c – ươc
iêc iêc – ia – c – iêc ươp ươp – ưa – p – ươp
iêp iêp – ia – p – iêp oai oai – o- ai- oai
yêm yêm – ia – m – yêm oay oay – o – ay – oay
iêng iêng – ia – ng – iêng oan oan – o – an – oan
uôi uôi – ua – i – uôi oăn oăn – o – ăn – oăn
uôn uôn – ua – n – uôn oang oang – o – ang – oang
uyên uyên – u – yên – uyên oăng oăng – o – ăng – oăng
uych uych – u – ych – uych oanh oanh – o – anh – oanh
uynh uynh – u – ynh – uynh oach oach – o – ach – oach
uyêt uyêt – u – yêt – uyêt oat oat – o – at – oat
uya uya – u – ya – uya oăt oăt – o – ăt – oăt
uyt uyt – u – yt – uyt uân uân – u – ân – uân
oi oi – o – i – oi uât uât – u – ât – uât

.u2506624f3210724c452a886d68c64199 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:active, .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tư vấn thẩm định Top 10+ máy xông hơi mặt tốt nhất hiện nay

Các âm:

i, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phá tâm như cũ)

MỘT SỐ TIẾNG ĐỌC KHÁC “LUẬT XƯA”

Tiếng Cách đọc Ghi chú
dơ – dờ – ơ – dơ Đọc nhẹ
giơ giơ – giờ – ơ – giờ Đọc nặng hơn một tí
giờ giờ – giơ – huyền – giờ
rô – rờ – ô – rô Đọc rung lưỡi
kinh cờ – inh – kinh Luật CT: âm “cờ” đứng trước i viết bằng chữ “ca”
quynh Quynh – cờ – uynh – quynh Luật CT: âm “cờ” đứng trước âm đệm phải viết bằng chữ “cu” và âm đệm viết bằng chữ u.
qua Qua – cờ – oa – qua Luật CT: như trên

Xem xét: Trên đây là tên âm để dạy học trò lớp 1, còn lúc đọc tên của 29 chữ cái thì vẫn đọc như cũ.

Chữ cái Tên tự cái Chữ cái Tên tự cái
a a n en – nờ
ă á o o
â ô ô
b ơ ơ
c p
d q quy
đ đê r e – rờ
e e s ét – sì
ê ê t
g giê u u
h hát ư ư
i i v
k ca x ích – xì
l e – lờ y y – dài
m em – mờ
Tiếng Cách đọc Ghi chú
Dờ – ơ – dơ
Giơ Giờ – ơ – dơ Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.
Giờ Giơ – huyền – giờ Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.
Rờ – ô – rô
Kinh Cờ – inh – kinh
Quynh Cờ – uynh – quynh
Qua Cờ – oa – qua
Quê Cờ – uê – quê
Quyết

Cờ – uyêt – quyêt

Quyêt – sắc quyết

Bờ – a ba, Ba – huyền – bà
Mướp

ưa – p – ươp

mờ – ươp – mươp

Mươp – sắc – mướp

(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ ưa – p – ươp)
Bướm

ưa – m – ươm

bờ – ươm – bươm

Bươm – sắc – bướm

Bướng

bờ – ương – bương

Bương – sắc – bướng

Khoai Khờ – oai – khoai
Khoái

Khờ – oai – khoai

Khoai – sắc – khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốcthờ – uôc – thuôc

Thuôc – sắc – thuốc

Mười

Ưa – i – ươi-mờ – ươi – mươi

Mươi – huyền – mười

Buồm

Ua – mờ – uôm – bờ – uôm – buôm

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ – uôcbờ – uôc – buôc

Buôc – nặng – buộc

Suốt

Ua – tờ – uôt – suôt

Suôt – sắc – suốt

Quần

U – ân – uân cờ – uân – quân

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêc

Tiêc – nặng – tiệc.

Thiệp

Ia – pờ – iêp thờ – iêp – thiêp

Thiêp – nặng – thiệp

Buồn

Ua – nờ – uôn – buôn

Buôn – huyền – buồn.

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươi

Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối

Ua – i – uôi – chuôi

Chuôi – sắc – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ – iêng – chiêng

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ – iêng – giêng

Giêng – huyền – giềng

Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gió
Huấn

U – ân – uân – huân

Huân – sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.

Quăt – sắc – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynh

huynh – huyền – huỳnh

Xoắn

O – ăn – oăn – xoăn

Xoăn – sắc – xoắn

Thuyền

U – yên – uyên – thuyên

Thuyên – huyền – thuyền.

Quăng O – ăn – oăng – cờ – oăng – quăng.
Chiếp

ia – p – iêp – chiêp

Chiêm – sắc – chiếp

Huỵch

u – ych – uych – huych

huych – nặng – huỵch.

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

xiêc – sắc – xiếc

Xem thêm bài viết hay:  TOP 5 phim Hàn Quốc ‘chuyển thể’ từ manga, anime Nhật Bản

Bảng âm vần theo chương trình VNEN

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, I, kh, I, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau

c; k; q đều đọc là “cờ”

Vần Cách đọc Vần Cách đọc
gì – gi huyền gì uôm uôm – ua – m – uôm
iê, yê, ya đều đọc là ia uôt uôt – ua – t – uôt
đọc là ua uôc uôc – ua – c – uôc
ươ đọc là ưa uông uông – ua – ng – uông
iêu iêu – ia – u – iêu ươi ươi – ưa – i – ươi
yêu yêu – ia – u – yêu ươn ươn – ưa – n – ươn
iên iên – ia – n – iên ương ương – ưa – ng – ương
yên yên – ia – n – yên ươm ươm – ưa – m – ươm
iêt iêt – ia – t – iêt ươc ươc – ưa – c – ươc
iêc iêc – ia – c – iêc ươp ươp – ưa – p – ươp
iêp iêp – ia – p – iêp oai oai – o- ai- oai
yêm yêm – ia – m – yêm oay oay – o – ay – oay
iêng iêng – ia – ng – iêng oan oan – o – an – oan
uôi uôi – ua – I – uôi oăn oăn – o – ăn – oăn
uôn uôn – ua – n – uôn oang oang – o – ang – oang
uyên uyên – u – yên – uyên oăng oăng – o – ăng – oăng
uych uych – u – ych – uych oanh oanh – o – anh – oanh
uynh uynh – u – ynh – uynh oach oach – o – ach – oach
uyêt uyêt – u – yêt – uyêt oat oat – o – at – oat
uya uya – u – ya – uya oăt oăt – o – ăt – oăt
uyt uyt – u – yt – uyt uân uân – u – ân – uân
oi oi – o – I – oi uât uât – u – ât – uât

Các âm:

oi, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am, ăm, âm, ôm, ơm, êm, e, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phát âm như cũ).

5/5 – (711 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

[rule_3_plain]

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệBảng âm vần theo chương trình VNENRelated posts:

Để sẵn sàng hành trang vững chắc cho các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1, ngoài sẵn sàng tâm lý, các bậc phụ huynh cần rèn luyện cho các nhỏ kỹ năng kỹ năng đọc, cách đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1.Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN là tài liệu vô cùng hữu ích cho các bậc phụ huynh dạy trẻ đánh vần tiếng Việt tại nhà, thích hợp cho cả các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1 và học trò lớp 1. Đây chính là nền tảng, bước khởi đầu khá quan trọng để các nhỏ làm quen với Tiếng Việt. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm ứng dụng Dạy Tiếng Việt 1 – Phần học vần để hỗ trợ quá trình giảng dạy được tốt hơn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệa, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau.c; k; q đều đọc là “cờ”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

VầnCách đọcVầnCách đọcgìgì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uômiê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôtuôđọc là uauôcuôc – ua – c – uôcươđọc là ưauônguông – ua – ng – uôngiêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươiyêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươniêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ươngyênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươmiêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươciêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươpiêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oaiyêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oayiêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oanuôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn – oănuônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oanguyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oănguychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanhuynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oachuyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oatuyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oătuytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uânoioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât.u2506624f3210724c452a886d68c64199 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:active, .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tư vấn thẩm định Top 10+ máy xông hơi mặt tốt nhất hiện nayCác âm:i, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phá tâm như cũ)MỘT SỐ TIẾNG ĐỌC KHÁC “LUẬT XƯA”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TiếngCách đọcGhi chúdơdơ – dờ – ơ – dơĐọc nhẹgiơgiơ – giờ – ơ – giờĐọc nặng hơn một tígiờgiờ – giơ – huyền – giờrôrô – rờ – ô – rôĐọc rung lưỡikinhcờ – inh – kinhLuật CT: âm “cờ” đứng trước i viết bằng chữ “ca”quynhQuynh – cờ – uynh – quynhLuật CT: âm “cờ” đứng trước âm đệm phải viết bằng chữ “cu” và âm đệm viết bằng chữ u.quaQua – cờ – oa – quaLuật CT: như trênXem xét: Trên đây là tên âm để dạy học trò lớp 1, còn lúc đọc tên của 29 chữ cái thì vẫn đọc như cũ.Chữ cáiTên tự cáiChữ cáiTên tự cáiaanen – nờăáooâớôôbbêơơcxêppêddêqquyđđêre – rờeesét – sìêêttêggiêuuhhátưưiivvêkcaxích – xìle – lờyy – dàimem – mờ

TiếngCách đọcGhi chúDơDờ – ơ – dơGiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.RôRờ – ô – rôKinhCờ – inh – kinhQuynhCờ – uynh – quynhQuaCờ – oa – quaQuêCờ – uê – quêQuyết

Xem thêm bài viết hay:  Chiếc xe đẩy bị hư của cụ bà nhặt rác, anh sửa xe và những câu nói không ai ngờ

Cờ – uyêt – quyêtQuyêt – sắc quyết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BàBờ – a ba, Ba – huyền – bàMướp

ưa – p – ươpmờ – ươp – mươpMươp – sắc – mướp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ ưa – p – ươp)Bướm

ưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – sắc – bướm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bướng

bờ – ương – bươngBương – sắc – bướng

KhoaiKhờ – oai – khoaiKhoái

Khờ – oai – khoai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Khoai – sắc – khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – sắc – thuốc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mười

Ưa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười

Buồm

Ua – mờ – uôm – bờ – uôm – buôm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng – buộc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Suốt

Ua – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc – suốt

Quần

U – ân – uân cờ – uân – quân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng – tiệc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thiệp

Ia – pờ – iêp thờ – iêp – thiêpThiêp – nặng – thiệp

Buồn

Ua – nờ – uôn – buôn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buôn – huyền – buồn.

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuối

Ua – i – uôi – chuôiChuôi – sắc – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ – iêng – chiêng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gióHuấn

U – ân – uân – huânHuân – sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quăt – sắc – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xoắn

O – ăn – oăn – xoănXoăn – sắc – xoắn

Thuyền

U – yên – uyên – thuyên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thuyên – huyền – thuyền.

QuăngO – ăn – oăng – cờ – oăng – quăng.Chiếp

ia – p – iêp – chiêpChiêm – sắc – chiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Huỵch

u – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

xiêc – sắc – xiếc

Bảng âm vần theo chương trình VNENa, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, I, kh, I, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c; k; q đều đọc là “cờ”VầnCách đọcVầnCách đọcgìgì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uômiê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôtuôđọc là uauôcuôc – ua – c – uôcươđọc là ưauônguông – ua – ng – uôngiêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươiyêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươniêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ươngyênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươmiêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươciêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươpiêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oaiyêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oayiêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oanuôiuôi – ua – I – uôioănoăn – o – ăn – oănuônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oanguyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oănguychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanhuynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oachuyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oatuyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oătuytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uânoioi – o – I – oiuâtuât – u – ât – uâtCác âm:oi, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am, ăm, âm, ôm, ơm, êm, e, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phát âm như cũ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (711 đánh giá)

Related posts:Giáo án trọn bộ lớp 1 môn Tiếng Việt – Giáo án trọn bộ môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình GDCNGiáo án lớp 5 tuần 1 theo chương trình VNENTài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNENThứ tự dạy học môn Âm nhạc sách Vì sự đồng đẳng và dân chủ trong giáo dục

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

[rule_2_plain]

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

[rule_2_plain]

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

[rule_3_plain]

#Bảng #âm #vần #theo #chương #trình #GDCN #và #VNEN

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệBảng âm vần theo chương trình VNENRelated posts:

Để sẵn sàng hành trang vững chắc cho các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1, ngoài sẵn sàng tâm lý, các bậc phụ huynh cần rèn luyện cho các nhỏ kỹ năng kỹ năng đọc, cách đánh vần cơ bản, nét vẽ cơ bản để các em tự tin bước vào lớp 1.Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN là tài liệu vô cùng hữu ích cho các bậc phụ huynh dạy trẻ đánh vần tiếng Việt tại nhà, thích hợp cho cả các nhỏ sẵn sàng vào lớp 1 và học trò lớp 1. Đây chính là nền tảng, bước khởi đầu khá quan trọng để các nhỏ làm quen với Tiếng Việt. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm ứng dụng Dạy Tiếng Việt 1 – Phần học vần để hỗ trợ quá trình giảng dạy được tốt hơn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bảng âm vần theo chương trình Giáo dục công nghệa, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau.c; k; q đều đọc là “cờ”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

VầnCách đọcVầnCách đọcgìgì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uômiê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôtuôđọc là uauôcuôc – ua – c – uôcươđọc là ưauônguông – ua – ng – uôngiêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươiyêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươniêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ươngyênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươmiêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươciêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươpiêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oaiyêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oayiêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oanuôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn – oănuônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oanguyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oănguychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanhuynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oachuyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oatuyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oătuytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uânoioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât.u2506624f3210724c452a886d68c64199 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:active, .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2506624f3210724c452a886d68c64199:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tư vấn thẩm định Top 10+ máy xông hơi mặt tốt nhất hiện nayCác âm:i, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phá tâm như cũ)MỘT SỐ TIẾNG ĐỌC KHÁC “LUẬT XƯA”

Xem thêm bài viết hay:  TOP 10 cửa hàng bán đồ chơi trẻ em bằng gỗ đa dạng mẫu mã

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TiếngCách đọcGhi chúdơdơ – dờ – ơ – dơĐọc nhẹgiơgiơ – giờ – ơ – giờĐọc nặng hơn một tígiờgiờ – giơ – huyền – giờrôrô – rờ – ô – rôĐọc rung lưỡikinhcờ – inh – kinhLuật CT: âm “cờ” đứng trước i viết bằng chữ “ca”quynhQuynh – cờ – uynh – quynhLuật CT: âm “cờ” đứng trước âm đệm phải viết bằng chữ “cu” và âm đệm viết bằng chữ u.quaQua – cờ – oa – quaLuật CT: như trênXem xét: Trên đây là tên âm để dạy học trò lớp 1, còn lúc đọc tên của 29 chữ cái thì vẫn đọc như cũ.Chữ cáiTên tự cáiChữ cáiTên tự cáiaanen – nờăáooâớôôbbêơơcxêppêddêqquyđđêre – rờeesét – sìêêttêggiêuuhhátưưiivvêkcaxích – xìle – lờyy – dàimem – mờ

TiếngCách đọcGhi chúDơDờ – ơ – dơGiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.RôRờ – ô – rôKinhCờ – inh – kinhQuynhCờ – uynh – quynhQuaCờ – oa – quaQuêCờ – uê – quêQuyết

Cờ – uyêt – quyêtQuyêt – sắc quyết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BàBờ – a ba, Ba – huyền – bàMướp

ưa – p – ươpmờ – ươp – mươpMươp – sắc – mướp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ ưa – p – ươp)Bướm

ưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – sắc – bướm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bướng

bờ – ương – bươngBương – sắc – bướng

KhoaiKhờ – oai – khoaiKhoái

Khờ – oai – khoai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Khoai – sắc – khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – sắc – thuốc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mười

Ưa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười

Buồm

Ua – mờ – uôm – bờ – uôm – buôm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng – buộc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Suốt

Ua – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc – suốt

Quần

U – ân – uân cờ – uân – quân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng – tiệc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thiệp

Ia – pờ – iêp thờ – iêp – thiêpThiêp – nặng – thiệp

Buồn

Ua – nờ – uôn – buôn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Buôn – huyền – buồn.

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuối

Ua – i – uôi – chuôiChuôi – sắc – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ – iêng – chiêng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gióHuấn

U – ân – uân – huânHuân – sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quăt – sắc – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xoắn

O – ăn – oăn – xoănXoăn – sắc – xoắn

Thuyền

U – yên – uyên – thuyên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thuyên – huyền – thuyền.

QuăngO – ăn – oăng – cờ – oăng – quăng.Chiếp

ia – p – iêp – chiêpChiêm – sắc – chiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Huỵch

u – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

xiêc – sắc – xiếc

Bảng âm vần theo chương trình VNENa, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, I, kh, I, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm không giống nhau

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c; k; q đều đọc là “cờ”VầnCách đọcVầnCách đọcgìgì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uômiê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôtuôđọc là uauôcuôc – ua – c – uôcươđọc là ưauônguông – ua – ng – uôngiêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươiyêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươniêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ươngyênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươmiêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươciêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươpiêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oaiyêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oayiêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oanuôiuôi – ua – I – uôioănoăn – o – ăn – oănuônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oanguyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oănguychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanhuynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oachuyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oatuyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oătuytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uânoioi – o – I – oiuâtuât – u – ât – uâtCác âm:oi, người nào, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am, ăm, âm, ôm, ơm, êm, e, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (vẫn phát âm như cũ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (711 đánh giá)

Related posts:Giáo án trọn bộ lớp 1 môn Tiếng Việt – Giáo án trọn bộ môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình GDCNGiáo án lớp 5 tuần 1 theo chương trình VNENTài liệu hướng dẫn dạy môn Toán lớp 4 theo chương trình VNENThứ tự dạy học môn Âm nhạc sách Vì sự đồng đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bạn thấy bài viết Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: Bảng âm vần theo chương trình GDCN và VNEN

Viết một bình luận