Bản chất của nhận thức là gì?

Bản chất của nhận thức là gì?

nhận thức là gì? Bản chất của nhận thức ở đâu?

Ở một mức độ nhất định, tri giác là một loại ý thức đặc biệt.

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, bản chất của nhận thức sẽ được làm rõ dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau:

– Nguyên tắc (1): Thừa nhận sự tồn tại của thế giới vật chất bên ngoài và độc lập với ý thức. Tri giác là sự phản ánh chủ động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não con người (xác định đối tượng, chủ thể nhận thức).

– Nguyên tắc (2): Thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người: “Về nguyên tắc, không có gì là không thể biết được, có chăng chỉ là cái chưa biết mà thôi”.

– Nguyên tắc (3): Nhận thức không phải là hoạt động nhất thời, thụ động mà là một quá trình biện chứng, phát triển theo những quy luật nội tại của nó; là quá trình đi từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn, là quá trình không ngừng nảy sinh và giải quyết mâu thuẫn. .

– Nguyên tắc (4): Nhận thức có nguồn gốc từ thế giới vật chất, nhưng cơ sở chủ yếu, trực tiếp nhất của nhận thức là hiện thực. Con người trước hết là chủ thể nhận thức vì con người là chủ thể hoạt động của mình

Xem thêm bài viết hay:  Chi tiết nghệ thuật là gì?

Dựa trên những nguyên lý cơ bản đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định:

Nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng, chủ động, có ý thức và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở của thực tiễn.

Đó là bản chất của nhận thức.

Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

– Thực tiễn: là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, có tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội. Thực tiễn biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có nhiều hình thức. 3 hình thức cơ bản là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động thực nghiệm xã hội. Mỗi hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn có một chức năng quan trọng khác nhau, không thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng có mối quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau. Trong đó hoạt động sản xuất vc giữ vai trò quan trọng nhất, quyết định đối với các hoạt động thực tiễn khác.

Hoạt động thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc, động lực, mục tiêu của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm nghiệm chân lý của quá trình nhận thức. Lý do cho điều này là bởi vì thực hành là điểm. xuất phát trực tiếp từ nhận thức; nó đề ra những nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức và khuynh hướng vận động và phát triển của nhận thức.

Xem thêm bài viết hay:  Ba hoa là gì?

1.Thực tiễn là cơ sở, là nguồn gốc của nhận thức:

Trong hoạt động thực tiễn, con người cải biến thế giới khách quan, buộc các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan phải bộc lộ những tính chất và quy luật của chúng. Trong quá trình hoạt động thực tiễn luôn nảy sinh những vấn đề đòi hỏi con người phải giải đáp và nhờ đó nhận thức được hình thành.

Thông qua hoạt động thực tiễn, bộ não con người cũng ngày càng phát triển, các giác quan ngày càng hoàn thiện.

Thực tiễn là nguồn gốc của tri thức, đồng thời là đối tượng của nhận thức.

2.Thực tiễn là động lực của nhận thức:

Ngay từ đầu, nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, do thực hành tạo điều kiện. Mỗi bước phát triển của thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề mới cho nhận thức, thúc đẩy nhận thức tiếp tục phát triển. Như vậy thực tiễn trang bị những phương tiện mới, đặt ra những nhu cầu cấp thiết hơn, nó kiểm tra nhận thức.

3.Thực tiễn là mục đích của nhận thức:

Tri thức khoa học chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi nó được áp dụng vào thực tiễn. Mục đích cuối cùng của nhận thức không phải là bản thân tri thức mà là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của xã hội. Sự hình thành và phát triển của nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn, do yêu cầu của thực tiễn.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số BV là gì?

4. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức

Bằng thực tiễn hãy kiểm chứng nhận thức đúng hay sai. Khi nhận thức đúng thì nó phục vụ thực tiễn phát triển và ngược lại.

– Như vậy, thực tiễn không chỉ là điểm xuất phát của nhận thức, có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức, mà còn là nơi nhận thức phải luôn luôn hướng tới để trải nghiệm cái đúng của mình.

Nhớ để nguồn bài viết: Bản chất của nhận thức là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận