Bản chất của nhà nước Xã hội chủ nghĩa là gì?

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là phải mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

Câu hỏi: Thực chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?

A. Mang bản chất giai cấp công nhân

B. Mang bản chất của đại đa số nhân dân lao động

C. Mang bản chất giai cấp công nhân, có tinh thần rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc

D. Vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa mang bản chất nhân dân lao động, mang tính dân tộc sâu sắc

Đáp án đúng: C. Mang bản chất giai cấp công nhân, có tinh thần rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc

Lý do chọn đáp án C của thầy Trường THCS – THPT Âu Lạc

Đảng ta và Hồ Chí Minh từ lâu đã có quan điểm rõ ràng, đúng đắn về Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân… Bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

– Khái niệm Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức quyền lực đặc biệt của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng chính trị và của giai cấp công nhân. Là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức quyền lực đặc biệt, thể hiện và hiện thực hóa lợi ích, ý chí của nhân dân. nhân dân lao động đặt dưới sự lãnh đạo của chính đảng, của giai cấp công nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Các từ “sân lai, gốc tử” được gọi là gì?

Nhà nước xã hội chủ nghĩa xét về bản chất là nhà nước của dân, do dân, vì dân, do đó, ở nhà nước đó, dân chủ phải là dân chủ đầy đủ nhất, rộng rãi nhất và thực chất nhất – đó là dân chủ bao trùm mọi lĩnh vực. của đời sống xã hội và dựa trên cơ sở dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. Chủ nghĩa xã hội sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu không có dân chủ, không thực hiện đầy đủ và không ngừng mở rộng dân chủ. “Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển đó, thử nghiệm những hình thức đó trong thực tiễn…” được V.I. Lê-nin coi là một trong những nhiệm vụ cấu thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa. nghĩa, là vấn đề có tính quy luật của sự phát triển và hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa – xã hội không còn giai cấp đối kháng, nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn thực hiện hai chức năng cơ bản, nhưng cơ chế và mục đích thực hiện hai chức năng đó đã thay đổi. căn bản. Cũng như mọi nhà nước khác đã tồn tại trong lịch sử, nhà nước xã hội chủ nghĩa muốn thực hiện chức năng giai cấp thì trước hết phải thực hiện tốt chức năng xã hội, đặc biệt là không ngừng mở rộng dân số. chủ quyền cho nhân dân, dùng sức người, sức của để bảo vệ và bảo đảm tuyệt đối các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Canh gà Thọ Xương có nghĩa là gì?

– Bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bản chất của bất kỳ nhà nước nào trong một xã hội có giai cấp là giai cấp thống trị của xã hội. Vì vậy, bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa (chuyên chính vô sản) vì vậy trước hết là bản chất của giai cấp công nhân.

Nhưng giai cấp công nhân là giai cấp thuộc về nhân dân lao động, đại biểu cho phương thức sản xuất mới, hiện đại, có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và của dân tộc. Vì vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa không chỉ mang bản chất của giai cấp công nhân, mà còn có tính dân túy rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh từ lâu đã nêu quan điểm “nhà nước của dân, do dân, vì dân” điều đó cũng thể hiện một sự tổng hòa bản chất và bản chất của nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, Đảng ta đã chú trọng xây dựng và cụ thể hóa nhà nước của dân, do dân, vì dân.

>>> Xem thêm: Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nhớ để nguồn bài viết: Bản chất của nhà nước Xã hội chủ nghĩa là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận