Axit một nấc là gì?

Câu trả lời đúng nhất là:

Axit một nấc là axit khi tan trong nước chỉ phân li một nấc tạo ra ion H+.

Ví dụ:

HNO3 → H+ + NO3-

CH3COOH CH3COO- + H+

Để hiểu thêm về One-Step Acid, hãy theo dõi nội dung bên dưới

1. Tìm hiểu thêm về axit

một định nghĩa

Theo thuyết Arenit, axit là chất khi tan trong nước thì phân li thành cation H+.

Ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của cation H+ trong dung dịch.

b) Axit một nấc

Axit một nấc là axit khi tan trong nước chỉ phân li một nấc tạo ra ion H+.

Ví dụ:

HNO3 → H+ + NO3-

CH3COOH CH3COO- + H+

c) Axit nhiều nấc

Axit nhiều nấc thì mỗi nấc phân li ra ion H+. Thông thường, những lần nấc sau yếu hơn những lần nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

H3PO4 → H+ + H2PO4-

H2PO4 → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

Phân tử H3PO4 phân ly ba nấc tạo ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

2. Tìm hiểu thêm về Bazo

Theo thuyết Arenius, bazơ là chất khi tan trong nước phân li thành anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH−

Các dung dịch bazơ đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của anion OH− trong dung dịch.

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

* Bazơ nhiều nấc: Là những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc cho ion OH-.

Xem thêm bài viết hay:  Cát lợn là gì?

Ví dụ:

Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH-

Mg(OH) → Mg2+ + OH-

3. Tìm hiểu thêm về Hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li ra axit, vừa phân li ra bazơ.

Ví dụ: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Phân ly cơ bản:

Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

Phân ly axit:

Al(OH)3 = H2O.HAlO2 → H+ + AlO2- + H2O

Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3… Chúng đều ít tan trong nước và có tính axit mạnh (có khả năng phân li thành ion). , lực lượng cơ sở còn yếu.

>>> Xem thêm: Axit lưỡng tính là gì?

4. Tìm hiểu thêm về muối

– Là hợp chất khi tan trong nước phân li thành cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Ví dụ:

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

– Muối trung hòa là muối mà anion axit không có khả năng phân li thành ion H+.

Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4…

– Muối axit là muối trong đó anion gốc axit có khả năng phân li khá ra ion H+.

Ví dụ: KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4…

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

HSO4- → H+ + SO42-

Điện phân muối trong nước

Hầu hết các muối khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2… là chất điện li yếu).

Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na2+ + SO42-

HSO3- → H+ + SO32-

Nếu anion bazơ có tính axit và hiđro có tính axit, gốc sẽ tiếp tục phân ly yếu để tạo ra ion H+.

Xem thêm bài viết hay:  Bản sắc (identity) là gì?

Ví dụ:

[Cu(NH3)4] → Cu2+ + 4NH3

5. Hướng dẫn giải bài tập SGK

Câu 1. Trang 10 – SGK hóa học 11

Nêu các định nghĩa về axit, axit đơn chức, đa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit. Lấy các ví dụ minh họa và viết các phương trình điện li của chúng.

Theo thuyết Areni:

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH–

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa phân li ra axit vừa phân li ra bazơ.

Ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

Axit nhiều nấc khi tan trong nước phân li ra ion H+ gọi là axit nhiều nấc.

Ví dụ: H2SO4, H3PO4….

Những bazơ khi tan trong nước nhiều lần phân li ra ion OH- gọi là bazơ nhiều nấc. Ví dụ: Mg(OH)2, Ca(OH)Ca(OH)2,….

Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li thành cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Ví dụ: Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion axit không phân li được thành ion H+.

Muối axit là muối trong đó anion gốc axit có khả năng phân li khá mạnh thành ion H+.

Quá trình điện phân muối trong nước tạo ra cation kim loại (hoặc NH4+, ion phức) và anion axit-bazơ.

Câu 2. Trang 10 – sgk hóa học 11

Viết các phương trình điện li của các chất sau:

Xem thêm bài viết hay:  Các trường phái triết học: Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và thuyết không thể biết là gì?

a) Axit yếu: H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh: LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Câu trả lời

a) Axit yếu: H2S, H2CO3 là chất điện li yếu, axit 2 nấc

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

b) Bazơ mạnh: LiOH là chất điện li mạnh

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS đều là chất điện li mạnh

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2. là chất phân li thành H+ và OH-.

[CHUẨN NHẤT]  Axit một bước là gì?

Câu 3. Trang 10 – sgk hóa học 11

Theo thuyết Aren, điều nào sau đây là đúng?

A. Hợp chất trong thành phần phân tử của hiđro là một axit.

B. Là hợp chất mà trong thành phần phân tử có nhóm OH làm bazơ.

C. Hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Đáp án: Chọn C.

Hợp chất có khả năng phân li cation H+ trong nước là axit.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Nhớ để nguồn bài viết: Axit một nấc là gì? của website Trường THCS – THPT Âu Lạc

Viết một bình luận