350 câu trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

Hình Ảnh về:350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

Video về:350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

Wiki về350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia –

14 giờ ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia có kèm theo đáp án, cứng cáp thông qua tài liệu này các bạn sẽ dễ dàng ôn luyện và củng cố tri thức nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tải về để luyện tập sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

TƯƠNG TÁC GEN – PHẦN 1

1. Xác định quy luật di truyền

Câu 1. Ở một loài thực vật, để xác định quy luật di truyền của tính trạng màu hoa người ta đã thực hiện 3 phép lai thu được kết quả như sau:

Kiểu hình của bố mẹ

Kiểu hình của đời con

Hoa đỏ x Hoa trắng

25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25% hoa trắng

Hoa đỏ x Hoa đỏ

56,25% hoa đỏ; 37,55 hoa vàng; 6,25% hoa trắng

Hoa vàng x Hoa trắng

25% hoa trắng; 75% hoa vàng

Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật

A. Tương tác cộng gộp

B. Trội ko hoàn toàn

C. Tương tác át chế

D. Tương tác bổ sung

Câu 2. Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật

A. Phân li độc lập của Menđen

B. Liên kết hoàn toàn

C. Tương tác cộng gộp

D. Tương tác bổ sung

Câu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây huê hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

A. Tương tác át chế

B. Tương tác bổ sung

C. Tương tác cộng gộp

D. Phân li độc lập, trội hoàn toàn

Câu 4. Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định ko vảy, cá ko vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyền

A. Trội hoàn toàn

B. Đồng trội

C. tương tác gen

D. gen đa hiệu

Câu 6. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Lúc có cả A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với gen d quy định quả nhỏ, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng ko phát sinh đột biến mới. theo lí thuyết, kiểu gen của cây khác là:

.ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:active, .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Quản trị nghiệp vụ đầu tư của nhà băng thương nghiệp

A. AAbbdd hoặc AAbbDd

B. AABbdd hoặc AAbbDd

C. AAbbDd hoặc aaBBDd

D. Aabbdd hoặc AAbbDd

Câu 7. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng được F1 nhất tề hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ F1 giao hấn trở lại với cây hoa trắng ở thế hệ bố mẹ thì đời con thu được 75% cây hoa trắng, 25% cây cho hoa đỏ. Tính trạng di truyền theo quy luật

A. trội ko hoàn toàn

B. trội hoàn toàn

C. tương tác bổ sung

D. tương tác cộng gộp

2. Nhận xét về kiểu gen và kiểu hình ở đời con

Câu 1. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn câu hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng.

C. Đời F2 có 9 kiểu gen quy định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen quy định hoa trắng

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng

Câu 2. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây huê hồng: 6,255 cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.

C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 6 kiểu gen quy định huê hồng.

Câu 3. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây huê hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định huê hồng.

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.

.ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:active, .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5

C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.

Câu 4. Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST không giống nhau tác động tích lũy lên sự tạo nên chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây ko đúng?

A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.

B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.

C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.

D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.

Câu 5. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 15 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Tính trạng khối lượng quả do bao nhiêu cặp gen quy định?

A. Do 5 cặp gen quy định.

B. Do 7 cặp gen quy định

C. Do 6 cặp gen quy định

D. Do 8 cặp gen quy định

Câu 6. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST không giống nhau di truyền kiểu tương tác cộng gộp. Cây thấp nhất cao 100cm, có một gen trội thì cây cao thêm 5cm. Cho cây dị hợp về cả 3 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Ở F2, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 110cm?

A. 3 kiểu gen

B. 5 kiểu gen

C. 6 kiểu gen

D. 2 kiểu gen

Câu 7. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây cao nhất (150cm) lai với cây thấp nhất (70cm) được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 9 loại kiểu hình. Ở F2 có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 90cm?

A. 2 kiểu gen

B. 28 kiểu gen

C. 10 kiểu gen

D. 12 kiểu gen

3. Tỉ lệ kiểu hình đời con

Câu 1. Ở ngô, tính trạng màu hạt do 2 gen ko gen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng : 241 hạt vàng : 80 hạt đỏ. Theo lí thuyết, ở thế hệ F1 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 1/16

B. 3/7

C. 1/9

D. 1/4

.u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:active, .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Xem thêm bài viết hay:  Khám phá trọn vẹn chợ Đông Ba Huế & kinh nghiệm ăn uống, mua sắm cực bổ ích

Câu 2. Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây cao: 56,25% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là

A. 3/16

B. 3/7

C. 1/9

D. 1/4

Câu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 3/16

B. 3/7

C. 1/9

D. ¼

Câu 4. Cho cây có nhiều quả tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây nhiều quả chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây nhiều quả ở F1, loại cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 4/9

B. 8/9

C. 1/9

D. 1/4

Câu 5. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây cay thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 4/9

B. 1/6

C. 1/9

D. 2/9

Câu 6. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây ko thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 4/9

B. 5/6

C. 1/9

D. 2/9

Câu 7. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ

A. 75%

B. 6,25%

C. 56,25%

D. 37,5%

Câu 8. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A, 75%

B. 50%

C. 56,25%

D. 37,5%

5/5 – (694 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

[rule_3_plain]

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

5 phương pháp chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

14 giờ ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia có kèm theo đáp án, cứng cáp thông qua tài liệu này các bạn sẽ dễ dàng ôn luyện và củng cố tri thức nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tải về để luyện tập sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.TƯƠNG TÁC GEN – PHẦN 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Xác định quy luật di truyềnCâu 1. Ở một loài thực vật, để xác định quy luật di truyền của tính trạng màu hoa người ta đã thực hiện 3 phép lai thu được kết quả như sau:

Kiểu hình của bố mẹ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kiểu hình của đời con

Hoa đỏ x Hoa trắng

25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25% hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoa đỏ x Hoa đỏ

56,25% hoa đỏ; 37,55 hoa vàng; 6,25% hoa trắng

Hoa vàng x Hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

25% hoa trắng; 75% hoa vàng

Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luậtA. Tương tác cộng gộp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Trội ko hoàn toànC. Tương tác át chếD. Tương tác bổ sung

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luậtA. Phân li độc lập của MenđenB. Liên kết hoàn toàn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Tương tác cộng gộpD. Tương tác bổ sungCâu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây huê hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Tương tác át chếB. Tương tác bổ sungC. Tương tác cộng gộp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Phân li độc lập, trội hoàn toànCâu 4. Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định ko vảy, cá ko vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyềnA. Trội hoàn toàn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Đồng trộiC. tương tác genD. gen đa hiệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Lúc có cả A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với gen d quy định quả nhỏ, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng ko phát sinh đột biến mới. theo lí thuyết, kiểu gen của cây khác là:.ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:active, .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Quản trị nghiệp vụ đầu tư của nhà băng thương mạiA. AAbbdd hoặc AAbbDdB. AABbdd hoặc AAbbDd

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. AAbbDd hoặc aaBBDdD. Aabbdd hoặc AAbbDdCâu 7. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng được F1 nhất tề hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ F1 giao hấn trở lại với cây hoa trắng ở thế hệ bố mẹ thì đời con thu được 75% cây hoa trắng, 25% cây cho hoa đỏ. Tính trạng di truyền theo quy luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. trội ko hoàn toànB. trội hoàn toànC. tương tác bổ sung

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. tương tác cộng gộp2. Nhận xét về kiểu gen và kiểu hình ở đời conCâu 1. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn câu hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng.C. Đời F2 có 9 kiểu gen quy định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen quy định hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắngCâu 2. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây huê hồng: 6,255 cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 6 kiểu gen quy định huê hồng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây huê hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định huê hồng.B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:active, .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.Câu 4. Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST không giống nhau tác động tích lũy lên sự tạo nên chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây ko đúng?

Xem thêm bài viết hay:  Ngắm Ảnh Gái Xinh Đẹp Quyến Rũ Nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.Câu 5. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 15 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Tính trạng khối lượng quả do bao nhiêu cặp gen quy định?A. Do 5 cặp gen quy định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Do 7 cặp gen quy địnhC. Do 6 cặp gen quy địnhD. Do 8 cặp gen quy định

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST không giống nhau di truyền kiểu tương tác cộng gộp. Cây thấp nhất cao 100cm, có một gen trội thì cây cao thêm 5cm. Cho cây dị hợp về cả 3 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Ở F2, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 110cm?A. 3 kiểu genB. 5 kiểu gen

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 6 kiểu genD. 2 kiểu genCâu 7. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây cao nhất (150cm) lai với cây thấp nhất (70cm) được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 9 loại kiểu hình. Ở F2 có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 90cm?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 2 kiểu genB. 28 kiểu genC. 10 kiểu gen

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 12 kiểu gen3. Tỉ lệ kiểu hình đời conCâu 1. Ở ngô, tính trạng màu hạt do 2 gen ko gen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng : 241 hạt vàng : 80 hạt đỏ. Theo lí thuyết, ở thế hệ F1 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 1/16B. 3/7C. 1/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1/4.u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:active, .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn ToánCâu 2. Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây cao: 56,25% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng làA. 3/16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 3/7C. 1/9D. 1/4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệA. 3/16B. 3/7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 1/9D. ¼Câu 4. Cho cây có nhiều quả tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây nhiều quả chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây nhiều quả ở F1, loại cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 4/9B. 8/9C. 1/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1/4Câu 5. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây cay thuần chủng chiếm tỉ lệA. 4/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 1/6C. 1/9D. 2/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây ko thuần chủng chiếm tỉ lệA. 4/9B. 5/6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 1/9D. 2/9Câu 7. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 75%B. 6,25%C. 56,25%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 37,5%Câu 8. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệA, 75%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 50%C. 56,25%D. 37,5%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (694 đánh giá)

Related posts:250 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh vật học ôn thi THPT Quốc giaBài tập trắc nghiệm hệ sinh thái – Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh vật học260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý320 câu trắc nghiệm môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

[rule_2_plain]

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

[rule_2_plain]

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

[rule_3_plain]

#câu #trắc #nghiệm #Sinh #học #chuyên #đề #tương #tác #gen #luyện #thi #THPT #Quốc #gia

5 phương pháp chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

14 giờ ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

350 câu trắc nghiệm Sinh vật học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia có kèm theo đáp án, cứng cáp thông qua tài liệu này các bạn sẽ dễ dàng ôn luyện và củng cố tri thức nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tải về để luyện tập sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.TƯƠNG TÁC GEN – PHẦN 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Xác định quy luật di truyềnCâu 1. Ở một loài thực vật, để xác định quy luật di truyền của tính trạng màu hoa người ta đã thực hiện 3 phép lai thu được kết quả như sau:

Kiểu hình của bố mẹ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kiểu hình của đời con

Hoa đỏ x Hoa trắng

25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25% hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoa đỏ x Hoa đỏ

56,25% hoa đỏ; 37,55 hoa vàng; 6,25% hoa trắng

Hoa vàng x Hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

25% hoa trắng; 75% hoa vàng

Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luậtA. Tương tác cộng gộp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Trội ko hoàn toànC. Tương tác át chếD. Tương tác bổ sung

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 272 cây bí quả tròn: 183 cây bí quả bầu dục: 31 cây bí qảu dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luậtA. Phân li độc lập của MenđenB. Liên kết hoàn toàn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Tương tác cộng gộpD. Tương tác bổ sungCâu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời con có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 3 cây huê hồng: 3 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Tương tác át chếB. Tương tác bổ sungC. Tương tác cộng gộp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Phân li độc lập, trội hoàn toànCâu 4. Ở một loài động vật, gen A quy định tính trạng có vảy trội hoàn toàn so với gen a quy định ko vảy, cá ko vảy có sức sống yếu hơn cá có vảy. Tính trạng trên tuân theo quy luật di truyềnA. Trội hoàn toàn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Đồng trộiC. tương tác genD. gen đa hiệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Lúc có cả A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với gen d quy định quả nhỏ, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng ko phát sinh đột biến mới. theo lí thuyết, kiểu gen của cây khác là:.ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:active, .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud133fb088baa9cf20edc6e21b7255561:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Quản trị nghiệp vụ đầu tư của nhà băng thương mạiA. AAbbdd hoặc AAbbDdB. AABbdd hoặc AAbbDd

Xem thêm bài viết hay:  7 phim Trung đề tài thể thao điện tử đã lên sóng: Phim nào được đánh giá cao nhất?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. AAbbDd hoặc aaBBDdD. Aabbdd hoặc AAbbDdCâu 7. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng được F1 nhất tề hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ F1 giao hấn trở lại với cây hoa trắng ở thế hệ bố mẹ thì đời con thu được 75% cây hoa trắng, 25% cây cho hoa đỏ. Tính trạng di truyền theo quy luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. trội ko hoàn toànB. trội hoàn toànC. tương tác bổ sung

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. tương tác cộng gộp2. Nhận xét về kiểu gen và kiểu hình ở đời conCâu 1. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn câu hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng; 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng.C. Đời F2 có 9 kiểu gen quy định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen quy định hoa trắng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắngCâu 2. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây huê hồng: 6,255 cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.C. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 6 kiểu gen quy định huê hồng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 56,25% cây hoa đỏ: 18,75% cây huê hồng: 18,75% cây hoa vàng: 6,25% cây hoa trắng. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen quy định huê hồng.B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định hoa trắng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:active, .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub75e042041a36547edcbd807bb2d8a1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5C. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 5 kiểu gen quy định hoa đỏ.D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định huê hồng.Câu 4. Ở một loài thực vật, có 2 gen nằm trên 2 NST không giống nhau tác động tích lũy lên sự tạo nên chiều cao cây. Gen A có 2 gen, gen B có 2 gen. Cây aabb có độ cao 100cm, cứ có 1 gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Kết luận nào sau đây ko đúng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Cây cao 140cm có kiểu gen AABB.B. có 4 kiểu gen quy định cây cao 120cm.C. có 2 kiểu gen quy định cây cao 110cm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. cây cao 130cm có kiểu gen AABb hoặc AaBB.Câu 5. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất lai với cây có quả nhẹ nhất được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 15 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Tính trạng khối lượng quả do bao nhiêu cặp gen quy định?A. Do 5 cặp gen quy định.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Do 7 cặp gen quy địnhC. Do 6 cặp gen quy địnhD. Do 8 cặp gen quy định

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST không giống nhau di truyền kiểu tương tác cộng gộp. Cây thấp nhất cao 100cm, có một gen trội thì cây cao thêm 5cm. Cho cây dị hợp về cả 3 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Ở F2, có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 110cm?A. 3 kiểu genB. 5 kiểu gen

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 6 kiểu genD. 2 kiểu genCâu 7. Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST không giống nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây cao nhất (150cm) lai với cây thấp nhất (70cm) được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 9 loại kiểu hình. Ở F2 có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cao 90cm?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 2 kiểu genB. 28 kiểu genC. 10 kiểu gen

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 12 kiểu gen3. Tỉ lệ kiểu hình đời conCâu 1. Ở ngô, tính trạng màu hạt do 2 gen ko gen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng : 241 hạt vàng : 80 hạt đỏ. Theo lí thuyết, ở thế hệ F1 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 1/16B. 3/7C. 1/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1/4.u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:active, .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u969c179f3a6457da155a5feed49eed89:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn ToánCâu 2. Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây cao: 56,25% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng làA. 3/16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 3/7C. 1/9D. 1/4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có 2loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỉ lệA. 3/16B. 3/7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 1/9D. ¼Câu 4. Cho cây có nhiều quả tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây nhiều quả chiếm tỉ lệ 56,25%. Trong số những cây nhiều quả ở F1, loại cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 4/9B. 8/9C. 1/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 1/4Câu 5. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây cay thuần chủng chiếm tỉ lệA. 4/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 1/6C. 1/9D. 2/9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6. Cho cây có hoa trắng tự thụ phấn thu được F1 có 3 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 75%. Trong số những cây hoa trắng ở F1, loại cây ko thuần chủng chiếm tỉ lệA. 4/9B. 5/6

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. 1/9D. 2/9Câu 7. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa trắng chiếm tỉ lệ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 75%B. 6,25%C. 56,25%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. 37,5%Câu 8. Ở một loài thực vật, lúc trong kiểu gen có cả A và gen B thì hoa có màu đỏ, chỉ có A hoặc B thì hoa có màu vàng, ko có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST không giống nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, ở đời con, loại kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệA, 75%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 50%C. 56,25%D. 37,5%

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (694 đánh giá)

Related posts:250 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh vật học ôn thi THPT Quốc giaBài tập trắc nghiệm hệ sinh thái – Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh vật học260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý320 câu trắc nghiệm môn Giáo dục công dân thi THPT Quốc gia

Bạn thấy bài viết 350 câu trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về 350 câu trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia bên dưới để Trường THCS – THPT Âu Lạc có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: aulacschool.vn của Trường THCS – THPT Âu Lạc

Nhớ để nguồn: 350 câu trắc nghiệm Sinh học chuyên đề tương tác gen luyện thi THPT Quốc gia

Viết một bình luận